| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00039/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
การศึกษาความแตกต่างในผลการตรวจรับงาน และผลการเก็บข้อมูลต้นไม้ (Baseline) ภายใต้ โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
หน่วยงานว่าจ้าง :
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าโครงการ :
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ศูนย์ประสานสถานีวิจัยฯ
งบประมาณ :
500000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2015-10-19 วันสิ้นสุดโครงการ : 2015-10-19
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900