| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00001/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการทดลองผลิตภัณฑ์สารเชื่อมของ บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานว่าจ้าง :
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
งบประมาณ :
10000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
3256-12-31 วันสิ้นสุดโครงการ : 3256-12-31
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
30 วัน
ผู้ติดต่อ :
นายทรงกลด จารุสมบัติ
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900