| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
297/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
ฝึกอบรมหลักสูตร Community Forestry
หน่วยงานว่าจ้าง :
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
หัวหน้าโครงการ :
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต  
ผู้ร่วมโครงการ :
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว, รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง, ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ศูนย์วิจัยป่าไม้
งบประมาณ :
364496 บาท
วันเริ่มโครงการ :
5/1/2558 วันสิ้นสุดโครงการ : 17/1/2558
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900