| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
009/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการศึกษารูปแบบการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมแบบบูรณาการ "นาร่วมป่า"
หน่วยงานว่าจ้าง :
บ.ปตท.จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
นายสคาร ทีจันทึก  
ผู้ร่วมโครงการ :
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ดร.สมพร แม่ลิ้ม,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาวนวัฒน์วิทยา
งบประมาณ :
4983000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
1/10/2557 วันสิ้นสุดโครงการ : 30/4/2558
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900