| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
268/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
ติดตาม ประเมินผล และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ.2558
หน่วยงานว่าจ้าง :
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าโครงการ :
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
งบประมาณ :
470000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2014-12-08 วันสิ้นสุดโครงการ : 2014-12-08
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900