| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
246/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่า
หน่วยงานว่าจ้าง :
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
หัวหน้าโครงการ :
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง  
ผู้ร่วมโครงการ :
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
งบประมาณ :
1200000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2014-12-01 วันสิ้นสุดโครงการ : 2014-12-01
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900