| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
198/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
การขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ประเภทโครงการด้านป่าไม้
หน่วยงานว่าจ้าง :
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
หัวหน้าโครงการ :
นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ์  
ผู้ร่วมโครงการ :
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม, รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาวนวัฒน์วิทยา
งบประมาณ :
900000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
21/11/2557 วันสิ้นสุดโครงการ : 16/11/2558
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900