| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
170/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก
หน่วยงานว่าจ้าง :
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าโครงการ :
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์  
ผู้ร่วมโครงการ :
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์, ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
งบประมาณ :
6650000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2014-11-01 วันสิ้นสุดโครงการ : 2014-11-01
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900