| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
169/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการปลูกป่าต้นน้ำสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน จังหวัดน่าน
หน่วยงานว่าจ้าง :
บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
งบประมาณ :
1194500 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2014-11-29 วันสิ้นสุดโครงการ : 2014-11-29
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900