หมายเลข
ชื่อผลงาน / ผู้ถือสิทธิบัตร
19506
การผลิตแผ่นใยไม่อัดโดยไม่ใช้กาวเป็นตัวประสาน
(Manufacture of Binderless Fiberboard)
ดร. นิคม แหสมสัก
19796
กรรมวิธีการอัดไม้ไผ่ให้เป็นแผ่นราบด้วยไฟฟ้า
ดร.ประเทือง พุฒซ้อน และคณะ
5602
สูตรผลิตภัณฑ์แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา และกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยซีเมนต์ดังกล่าว
นายทรงกรด จารุสมบัติ และคณะ
   

ผลงานเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์
ผู้สนใจในผลงานติดต่อประสานงานกับ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์