Logo

ค้นหา

คำค้น:
จำนวนผลลัพธ์ 166
79.

ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนป่าไม้สนสามใบ (PRIMARY PRODUCTION OF PINE PLANTATIONS)

    โดย: พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ , ปรีชา ธรรมานนท์, วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์, สันต์ เกตุประณีต, ปฤญจ์ ศรีอรัญ (2524)
    วารสาร:จุลสารการวิจัยวนศาสตร์