Logo

ค้นหา

คำค้น:
จำนวนผลลัพธ์ 5238222.

ทัศนคติของชาวบ้านต่อการคืนถิ่นของนกกระเรียน (Villagers'Attitude towerd the Return of Sarus Crane)

    โดย: มานพ ชมภูจันทร์, สมศิลป์ สูงภิไลย์ ,มณี ภัทรพิทยา ,วิจัย คำโนนกอก ,ปกรณื ไก่แก้ว ,สมสันติ์ ปาณาเขียว (2534)
    วารสาร:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

235.

การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับพะยูนโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ (The Prel iminary Aerial Survey of Dugong (Dugong dugon) in Thai land)

    โดย: สุวรรณ แซ่อึ้ง, วิจารณื วิทยศักดิ์ ,รัตนา ลักขณาวรกุล ,แพทริก ฌอน โอ ซัลลิแวน ,วิศณุ ฤกษ์วิสาข์ (2535)
    วารสาร:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย