Logo

ค้นหา

คำค้น: สถิตย์ วัชรกิตติ
จำนวนผลลัพธ์ 32.

การประเมินหาพื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม (Assessment of Forest Area From Landsat Imagery)

    โดย: สถิตย์ วัชรกิตติ , ไพรัต บุญน้อม, ประสงค์ สงวนธรรม, อาทร บุญเสนอ, ชวลิต ศิลปทอง, อนันต์ สอนง่าย (2522)
    วารสาร:จุลสารการวิจัยวนศาสตร์