Logo

ค้นหา

คำค้น: บุญวงศ์ ไทยอตุสาห์
จำนวนผลลัพธ์ 2


1.

คุณสมบัติของดินในสวนสักภายหลังการตัดสางขยายระยะ (Soil Properties of Teak Plantation After Thinning )

    โดย: บุญวงศ์ ไทยอตุสาห์, ชุบ เข็มนาค, วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์, วสันต์ เกตุปราณีต, สมพร ไชยจรัส (2518)
    วารสาร:จุลสารการวิจัยวนศาสตร์