ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
49040225
ชื่อ-สกุล
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
Weeraphat Khunrattanasiri
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
การศึกษา
-1997.,B.S.(Forestry) Kasetsart University, Bangkok, -2000.,M.S.(Forestry) Kasetsart University, Bangkok, -2006.,Dr.rer.nat.(Forest Biometry) University of Freiburg Germany
-1997.,B.S.(Forestry) Kasetsart University, Bangkok, -2000.,M.S.(Forestry) Kasetsart University, Bangkok, -2006.,Dr.rer.nat.(Forest Biometry) University of Freiburg Germany
สาขาที่ทำการสอน :
1. การใช้เครื่องมือทำแผนที่และแปลภาพ, 2. ภาพคณิตและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ, 3. หลักการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม, 4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้
สาขาที่เชียวชาญ
1.การสำรวจทรัพยากรป่าไม้, 2.การสำรวจระยะไกล, 3.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้
Modelling and Informatic,National Forest Policy,Active Remote Sensing
โทรศัพท์:
0-2579-0174,0-2942-8372 Mobile-Tel 08-6033-2159
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
29/3 ซอยพหลโยธิน 47 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email:
fforwpk@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
วีระภาส คุณรัตนสิริ.2545.การใช้ EROSION BRIDGE เพื่อชี้นำการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน,น.200-214.ใน เอกสารการประฃุมวิชาการเรื่อง ทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ดินและน้ำของประเทศไทยในอนาคต.สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย,กรุงเทพฯ.  
Pele.,D.R.,S. Trammincha,P.Luebbers,and W.Khunrattanasiri.1999.Forest inventories in INDFORSUS.Proceedings of INDFORSUS Workshop 1999,Ho chi Minh City.  
Khunrattanasiri, W.2005.Entwicklung von Waldinventuren mit Fernerkundung zur Erfassung von Waldressourcen.IN "15. und 16.Jahrestagung der sektion Forestliche Biometrie und Informatik".  
Khunrattanasiri,W.2005Development of Forest Inventory Techniqurs with Remote Sensing for Forest Resources Assessment.Cuvillier Verlag, Gottingen.129 p.  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท วี เอ็น เอส วู้ด จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บ.วี เอ็น เอส วู้ด จำกัด
2
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้ บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี 2558(หัวหน้าโครงการ)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3
การศึกษาความแตกต่างในผลการตรวจรับงาน และผลการเก็บข้อมูลต้นไม้ (Baseline) ภายใต้ โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
4
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ เทศบาลบางปู 77 ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
5
ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (Sorisa) ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี(หัวหน้าโครงการ)
6
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวพุหางนาคให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง(หัวหน้าโครงการ)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
7
โครงการการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบชีวมวลจากไม้ยางพาราและไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น(หัวหน้าโครงการ)
JC service co., LTD.ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900