ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
38400521
ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
Bunvong Thaiutsa
ตำแหน่ง:
ผศ.8
Assistant Professor
การศึกษา
-B.S.F.1968, Silviculture,Kasetsart University,Bangkok ,-M.F.( Silviculture),1972,University of Helsinki,Helsinki, -Ph.D.(Wildland Resource Science) 1984 University of California,Berkeley
-B.S.F.1968, Silviculture,Kasetsart University,Bangkok ,-M.F.( Silviculture),1972,University of Helsinki,Helsinki, -Ph.D.(Wildland Resource Science) 1984 University of California,Berkeley
สาขาที่ทำการสอน :
วนวัฒวิทยา
Silviculture
สาขาที่เชียวชาญ
1. การปลูกสร้างสวนป่าว(วนวัฒนวิทยาของป่าปลูก) 2. วนวัฒนวิทยาในเขตเมือง 3. ระบบวนเกษตร
1.Forest Plantation (Silviculture of man-made forests), 2.Urban Silviculture, 3.Agroforestry Systems
โทรศัพท์:
0-2561-4761 Mobile-Tel 01-837-4494
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
88/140 รามอินทรา ซอย 13 บางเขน กทม. 10220
Email:
fforbvt@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ ลดาวัลย์ พวงจิตร (รวบรวมและเรียบเรียง).2547.การจัดการระบบนิเวศป่าเขตร้อนแบบผสมผสาน:ประสบการณ์จากสถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,กรุงเทพฯ.  
Thaiutsa,B..2002 Highland Reforestation Project (A Forestry Project of the Royal Project Foundation),p.1-15.In B.Thaiutsa and L.Puangchit,eds..Twentieth Anniversary of Thaiwan/Angkhang Forestry Project.Icon printing Com.Ltd.,Bangkok.  
Thaiutsa,B.,L.Puangchit and M.Sommeechai.2002.Effect of spacing on growth and yields of paper mulberry at different harvesting ages,pp.48-54.In D.K.Lee,eds..Proceedings of the 11 International Workshop of BIO-REFOR,October 8-12,2002.Seoul,Korea.  
Thaiutsa,B..2003.Landscape Rehabilitation of Degraded Highland:A Case of the Royal Project at Doi Angkhang,Chiangmai,Thailand,p.115-124.In S.Kobayashi,Y.Matsumoto and E. Ueda, eds..Rehabilitation of Degraded Tropical Forests,Southeast Asia 2003.Tsukuba  
Katsuta,Y.and B.Thaiutsa.2004.Reforestatoin and Extension Project in the Northeast of Thailand, phase II (REX II Project) "Sustainable Forest Management".Royal Forest Department. 51 pp.  
Tanasombat,M.,Y. Okabayashi,K. sakurai,B.Thaiutsa,S.Thammincha.2005.Silvicultural Performance of Paper Mulberry in Thailand.In Tropics 14(2):149-162.  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
| 66 |
2
| 165 |
3
| 281 |
4
| 301 |ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900