ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
12535006
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
Santi Suksard
ตำแหน่ง:
รศ.9
Assoc. Prof.
การศึกษา
-B.S., (Forestry)(Hons)1989, Kasetsart University, Bangkok -M.S.,(Forestry) 1992, Kasetsart University, Bangkok -Ph.D., (Forestry) 2001, Kasetsart University, Bangkok
-B.S., (Forestry)(Hons)1989, Kasetsart University, Bangkok -M.S.,(Forestry) 1992, Kasetsart University, Bangkok -Ph.D., (Forestry) 2001, Kasetsart University, Bangkok
สาขาที่ทำการสอน :
1.วนศาสตร์เบื้องต้น 2.วนศาสตร์ภาคสนาม 3.วิธีการสุ่มตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ 4.หลักการจัดการป่าไม้ 5.เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
1.Field Forestry 2.Natural Resource Sampling method 3.Principle of Forest Management
สาขาที่เชียวชาญ
1. การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้ และเศรษฐศาสตร์ป่าไม้
1.Forest Economics and Marketing 2.Forest Resource Management 3.Forest Resource Valuation
โทรศัพท์:
0-2579-0174 Mobile-Tel 0814991491
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
262/21 ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว จัตุจักร กทม.10900
Email:
fforsss@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
สันติ สุขสอาด และสงครม ธรรมมิญช.2538.การตลาดของไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.วารสารวนศาสตร์14(1):1-8  
สันติ สุขสอาด.2539. เศรษฐกิจและการตลาดของการปลูกสร้างไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดขอนแก่น.วารสารวนศาสตร์ 15(2): 89-97  
สันติ สุขสอาด และ เดชา วิฒน์วิทยา. 2541. การตลาดของหนอนไม้ไผ่.วารสารวนศาสตร์ 17(1):36-42  
Suksard, S and W.hoamuanngkaew.1998.Econometrics Model for Plywood in Thailand.Thai J.For.17(2):105-117  
Suksard S, W.Hoamuangkaew,A.Pattharthuma and P.Prasomsin.1999. Production and Marketing of Plywood in Thailand.Thai J.For.18(1):48-55  
กรภัทร์ ดำรงค์ไทย, สันต์ เกตุปราณีต และสันติ สุขสอาด.2542. การวิเคราะห์ทาง การเงินของสวนป่าไม้สักรอบหมุนเวียน 25 ปี : กรณีสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน.วารสรวนศาสตร์ 18(2): 95-105  
Suksard,.S. and W.Hoamuangkaew.2002. The Market Structure,Conduct,and performance of Plywood in Thailand.Thai J.For. 19-21 : 104-115  
สันติ สุขสอาด, ณรงค์ชัย ชลภาพ, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว และทรงกลด จารุสมบัติ.2545. ระบบการตลาดของแผ่นใยไม้อัดแข็งในประเทศไทย.วารสารวนศาสตร์ 19-21:31-41  
สันติ สุขสอาด,ณรงค์ชัย ชลภาพ, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว และทรงกลด จารุสมบัติ. 2546. การวิเคราะห์ระบบการตลาดของอุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางในประเทศไทย.วารสารวนศาสตร์ 22:16-29  
จรัญ คุ้มพันธุ์, สันติ สุขสอาด, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว แลพ ชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์.2547.การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าโดยวิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า.วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมสาสตร์ 25(1):33-34  
จรัญ คุ้มพันธ์, สันติ สุขสอาด, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว และ ชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์.2547.การประเมินค่าทางนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าโดยวิธีต้นทุนการเกินทางระดับเขต.วารสารวนศาสตร์ 23(1):10-23  
วัลภา ยุติวงศ์, สันติ สุขสอาด, ทรงกลด จารุสมบัติ, ชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์ และ วุฒิพล หัวเมืองแก้ว.2547.การตลาดของหีบศพในจังหวัดฉะเชิงเทรา.วารสารวนศาสตร์ 23(1):50-59  
ศีพัตม์ ธารประสิทธิ์, สันติ สุขสอาด, ประคอง อินทรจันทร์, ชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์ และวุฒิพล หัวเมืองแก้ว. 2547. การผลิตและการตลาดของสะตอในจังหวัดตรัง.วารสารววนศาสตร์ 23(2) :122-133  
เจิดนภางค์ ไชยเลิศ, สันติ สุขสอาด, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว และ วีระศักดิ์ อุดมโชค. 2548. การประเมินค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยทึม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังมศาสตร์ 26(2):213-223  
ชาญวานิชย์ เกิดเกษม, สันติ สุขสอาด และ วุฒิพล หัวเมืองแก้ว.2548. การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินของสวนสมรมในป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง จังหวัดชุมพร. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 26(2):213-223  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
| 274 |
2
| 45 |
3
| 203 |
4
| 317 |
5
| 80 |
6
| 351 |
7
| 69 |ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900