ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
2147483647
ชื่อ-สกุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
Mr.Chongrak Wachrinrat
ตำแหน่ง:
อ.7
Lecturer
การศึกษา
-B.S., Kasetsart University, Bangkok,-M.Sc.(Silviculture),Kasetsart University,Bangkoko,-Ph.D., Kasetsart University, Bangkok
-B.S., Kasetsart University, Bangkok,-M.Sc.(Silviculture),Kasetsart University,Bangkoko,-Ph.D., Kasetsart University, Bangkok
สาขาที่ทำการสอน :
1.ปฐพีวิทยาป่าไม้,2.รากฐานวนวัฒนวิทยา,3.การปลูกสร้างสวนป่า,4.วนวัฒนสถิติ,5.กำเนิดและการจำแนกดินป่าไม้,6.สวนป่าเขตร้อน
1.Forest Soil, 2.Silvics, 3.Forest plantation, 4.Selected Topic in Silviculture, 5.Tropical plantation
สาขาที่เชียวชาญ
1.การปลูกสร้างสวนป่า,2.การวิเคราะห์ดินและพืชป่าไม้,3.ปฐพีวิทยาป่าไม้,4.การประยุกต์ใช้สถิติในทางวนวัฒนวิทยา
1.Forest Soil, 2.Silvics, 3.Forest plantation, 4.Selected Topic in Silviculture, 5.Tropical plantation
โทรศัพท์:
02-579-0171
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
71/353 ม.7 หมู่บ้านคัทลียา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Email:
fforcrw@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
จงรัก วัชรินทร์รัตน์,.2544.ผลของการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระถินเทพาในพื้นที่ดินตะกอนเหมืองแร่ที่มีต่อผลผลิตและคุณสมบัติของดิน บริเวณสถานีฝึกวนศาสตร์บางม่วง อำเภอตะกั้วป่า จังหวัดพังงา.2544.ใน การสัมมนาวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 7 คณะวนศาสตร์ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เสริมพงศ์ นวลงาม และจงรัก วัชรินทร์รัตน์.2545.บทบาทของการปลูกสร้างสวนป่าต่อการเก็บกักคาร์บอนที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า จังหวัดนครราชสีมา.วารสารวนศาสตร์ 19-21 : 96-103(2543-2545)  
จงรัก วัชรินทร์รัตน์,วิชญ์ภาส สังพาลี,กฤณากรณ์ ปานขำ,และระเบียบ ศรีกงพาน.2545 อัตราการเติบโตและประสิทธิภาพการใช้น้ำของสวนป่าไม้ต่างถิ่นบนดอยอ่างขาง.ในการประชุมสัมมนา ยี่สิบปีโครงการป่าไม้ไต้หวัน/อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ 22-24 ธันวาคม 2545.  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
| 49 |
2
| 2 |
3
| 16 |
4
| 346 |ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900