ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
38400211
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
Mr.San Kaitpraneet
ตำแหน่ง:
รศ.9
Associate Professor
การศึกษา
-B.S., 1970, Kasetsart University, Bangkok, -M.S., 1974, Kasetsart University, Bangkok, -Ph.D., 1982, University of Washington, Seattle
-B.S., 1970, Kasetsart University, Bangkok, -M.S., 1974, Kasetsart University, Bangkok, -Ph.D., 1982, University of Washington, Seattle
สาขาที่ทำการสอน :
1.ไฟป่าเบื้องต้น, 2.นิเวศวิทยาป่าไม้, 3.การจัดการป่าไม้ 4.พฤติกรรมไฟป่า 5.อารักขาป่าไม้ 6.รากฐานวนวัฒนวิทยา
1.Introduction to Forest Fire, 2.Forest Fire Ecology, 3.Forest Fire Management, 4.Forest Fire Behavios, 5.Forest Protection, 6.Silvics
สาขาที่เชียวชาญ
1.นิเวศวิทยาป่าไม้, 2.การปลูกสร้างสวนป่า 3.วนเกษตร
1.Forest Fire Ecology, 2.Forest Plantation, 3.Agroforestry
โทรศัพท์:
0-2579-2732 Mobile-Tel 084-0959668
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
243 อมรพันธ์ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กทม. 10900
Email:
fforskp@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
บุญส่ง สมเพาะ และสันต์ เกตุปราณีต.2543.แหล่งเชื้อเพลิงในป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง.ในรายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  
ธรรมรงค์ ฐิตะเจริญ ธานี วิริยะรัตนพร สันต์ เกตุปรารีต และอภิชาติ ภัทรธรรม.2547. ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมไฟป่า พื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี.วารสารวนศาสตร์ 23(1):74-82  
สันต์ เกตุปราณีต, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, สคาร ทีจันทึก, พสุธา สุนทรห้าว.2547. ผลสัมฤทธิ์การปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชปีที่ 50 ที่ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
| 247 |
2
| 285 |ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900