ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
39
ชื่อ-สกุล
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
Assoc. Prof. Ronglarp Sukmasuang
ตำแหน่ง:
รองศาสตรจารย์
Associate Professor
การศึกษา
-B.S., Kasetsart University, Bangkok-M.S., Kasetsart University, Bangkok-Ph.D., Kasetsart University, Bangkok
-B.S., Kasetsart University, Bangkok-M.S., Kasetsart University, Bangkok-Ph.D., Kasetsart University, Bangkok
สาขาที่ทำการสอน :
วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ การจัดการสัตว์ป่า
Forest Biological Sciences Wildlife Management
สาขาที่เชียวชาญ
การศึกษาและจัดการสัตว์ป่า นิเวศวิทยาสัตว์ป่า พฤติกรรมสัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
Wildlife Study and Management Techniques Wildlife Ecology Wildlife Behavior Wildlife Propagation Techniques
โทรศัพท์:
0-2579-0176
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารที่ 1 ห้อง 1202
Email:
fforrls@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
ผลของไฟต่อการใช้ถิ่นอาศัยของสัตว์กินพืชในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  
สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในวังสระปทุม  
แนวโน้มประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดโดยสมการถดถอยเชิงเส้น  
นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ  
ประชากรของเสือโคร่งบริเวณหุบเขานางรำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  
Population density of Asian Elephant in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary  
Terreastrial activity patterns of wild cats from camera-trapping  
Conservation status, distribution, and threats to Malay tapirs (Tapirus indicus) in Thailand  
Population characteristics and viability of the introduced hog deer (Axis porcinus Zimmermann, 1780) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Thailand  
Genetic diversity of selected pheasant in captive conditions  
Occurrence of Three Felids across a Network of Protected Areas in Thailand: Prey, Intraguild, and Habitat Associations  
Mapping the distribution of dholes, Cuon alpinus (Canidae, Carnivora), in Thailand  
A Spotted Linsang Prionodon pardicolor observation from Eastern Thailand  
Genetic diversity of wild elephant in the northeastern part of Thailand  
การติดตามละมั่งและเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา  
ความชุกชุมและพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาในและเหยื่อหลักในอุทยานแห่งชาติทับลาน  
การศึกษาสัตว์ป่าและการจัดการ  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
| 3 |
2
| 17 |
3
| 20 |ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900