ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
40400191
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
Dr.Dokrak Marod
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์
Assoc.Prof.
การศึกษา
-B.Sc. (Forestry with first class honour), Kasetsart University -M.S. (Forest Biology), Kasetsart University -D.Sci.(Biological Science) Kyoto University, Japan
สาขาที่ทำการสอน :
นิเวศวิทยาป่าไม้
Forest Ecology
สาขาที่เชียวชาญ
1.นิเวศวิทยาป่าไม้ (พลวัตป่าไม้), 2.การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ,
1.Forest Ecology, especially Forest Dynamics, 2.Biodiversity conservation
โทรศัพท์:
Mobile-Tel 01-8025349
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
261/92 อาคารเนเจอร์เพลส ซอยพหลโยธิน 45 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email:
ffordrm@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
iDocument/frc_20150926_125616.pdf
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
The invasion of climax species into forest plantations. Journal of Forestry 22: 1-15 (in Thai with English abstract)  
The Influences of an Invasive Plant Species (Leucaena leucocephala) on Tree Regeneration in Khao Phuluang Forest, Northeastern Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46 : 39 - 50  
Soil nutrient status after bamboo flowering and death in a seasonal tropical forest in western Thailand. Ecological Research: 22 (1): 160-164.  
Structural dynamics of a natural mixed deciduous forest in western Thailand. Journal of Vegetation Science 10 : 777-786.  
Topographic variation in heterotrophic and autotrophic soil respiration in a tropical seasonal forest in Thailand. Soil Science and Plant Nutrition 57 (3) : 452-465  
The effects of drought and fire on seed and seedling dynamics in a tropical seasonal forest in Thailand. Plant Ecology 161: 41-57.  
Effects of drought and fire on seedling survival and growth under contrasting light conditions in a seasonal tropical forest. Journal of Vegetation Science 15: 691- 700  
Soil nutrient status after bamboo flowering and death in a seasonal tropical forest in western Thailand. Ecological Research: 22 (1): 160-164.  
The Forest Regeneration after Gregarious Flowering of Bamboo (Cephalostachyum pergracile) at Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 39: 588-593  
Diversity of Soil Fungi in Different Land Use Types in Tha Kum-Huai Raeng Forest Reserve, Trat Province. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44 : 1162 - 1175  
Species Diversity and Habitat Suitability Assessment for Genus Ficus in Mae Klong Watershed Research Station, Amphoe Thong Pha Phum, Changwat Kanchanaburi. The Thailand Natural History Museum Journal 2(1): 43-54.  
Clumps and Culms Establishment of Gigantochloa albociliata and Cephalostachyum pergracile after Gregarious Flowering in the Mixed Deciduous Forest at Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi Province. Journal of Forestry 26 (2): 1-11.  
The Role of Wild Banana (Musa acuminata Colla) on Wildlife Diversity in Mixed Deciduous Forest, Kanchanaburi Province, Western Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44: 35-43.  
Vegetation Structure and Floristic Composition along the Edge of Montane Forest and Agricultural land in Um Phang Wildlife Sanctuary, Western Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46: 162-180.  
Colonization of tree species along an interior-exterior gradient across the forest edge in a tropical montane forest, western Thailand. Tropics Vol. 21 (3): 67-80.  
The relationships between some environmental factors and tree distribution at Khao Lam, Khao Yai National Park, Nakorn Ratchasima Province. Journal of Thai Botany 5 (Special issue): 75-78 (in Thai with English abstract)  
Relationships between functional traits and the ability of forest tree species to reestablish in secondary forest and enrichment plantations in the uplands of northern Thailand. For. Ecol. Mgt. 296: 9-23.  
Studies in the recent new genus record Pseudostachyum (Poaceae: Bambusoideae) from Thailand: notes on its taxonomy, distribution and habitat. Nordic Journal of Botany 30: 001-004.  
Diversity of Fern in Huai Kog Ma Watershed, Doi Suthep Pui, Chiang Mai Province. Journal of Thai Botany 6 (Special issue): 27-35 (in Thai with English abstract)  
Influences of Environmental Factors on Tree Distribution of Lower Montane Evergreen Forest at Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province. 2014. Thai J. For. 33 (3): 23-33  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน
ดอกรัก มารอด และ อุทิศ กุฏอินทร์.(2011),นิเวศวิทยาป่าไม้ (Forest Ecology) (หนังสือ/ตำรา)
ดอกรัก มารอด.(2012),นิเวศววิทยาป่าไม้ประยุกต์ (Applied Forest Ecology) (หนังสือ/ตำรา)

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
| 6 |
2
| 252 |
3
| 214 |ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900