ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
37400018
ชื่อ-สกุล
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
Associate Professor Dr.Vipak Jintana
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์
Associate Professor
การศึกษา
-B.Sc. (Forestry: Forest Engineering), Kasetsart University, Bangkok -M.S. (Forestry: Forest Management), Kasetsart University, Bangkok
-Ph.D. (Forest Ecology), Ehime University, Japan
สาขาที่ทำการสอน :
1.การจัดการป่าชายเลน 2.วนเกษตรและการจัดการ 3.การจัดการทรัพยากรป่าไม้/วนศาสตร์ชุมชน 4.การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
สาขาที่เชียวชาญ
1. การจัดการทรัพยากรป่าไม้, 2. นิเวศวิทยาป่าชายเลน, 3. วนศาสตรฺ์ชุมชน วนเกษตร
1. Forest Ecology and Management 2. Mangrove Ecosystem Restoration and Management 3. Agroforestry and Social Forestry
โทรศัพท์:
Office: 02 942 8372 ext 12 Mobile: 081 909 4885
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
106/28 รีเจ้นท์โฮม 18 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
Email:
fforvij@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
วิพักตร์ จินตนา รัชนี มณีกุล และพสุธา สุนทรห้าว.2545.บทที่4 ทรัพยากรป่าไม้ ในเรื่องไร โตกฤษณะ และคณะ สภาวะการใช้ที่ดินและเศรษฐกิจสังคมในเขตป่าเขาภูหลวงวังน้ำเขียว กรณีศึกษาบ้านคลองสะท้อน ฉบับบูรณาการ หจก.เอ พลัส ทรี มีเดีย จ.นนทบุรี. หน้า 47-67.  
Jintana, V., Chaiyasan, W. and Takeda, S. 2011. Community-based mangrove conservation : sustainable forest management in Yeesarn, Samut Songkram province, central Thailand. J. Agrofor. Environ. 5 (special issue): 117-133.  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน
วิพักตร์ จินตนา.(2011),บทที่ 13 การศึกษาทรัพยากรป่าชายเลน ในคู่มือการศึกษาป่าไม้ไทย (หน้า 211-226) (หนังสือ/ตำรา)
วิพักตร์ จินตนา.(2007),ระบบวนเกษตรและการจัดการ, ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (หนังสือ/ตำรา)
วิพักตร์ จินตนา.(2017),บทที่ 6.3 การสำรวจและประเมินทรัพยากรป่าไม้ ในเทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (หนังสือ/ตำรา)
วิพักตร์ จินตนา.(2012),หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวนเกษตร ในเอกสารการสอนชุดวิชาวนศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (45 หน้า) (หนังสือ/ตำรา)
วิพักตร์ จินตนา.(2012),หน่วยที่ 3 การจำแนกระบบวนเกษตร ในเอกสารการสอนชุดวิชาวนศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (38 หน้า) (หนังสือ/ตำรา)

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
| 17 |
2
| 246 |
3
| 40 |
4
| 215 |
5
| 231 |
6
| 308 |
7
| 352 |
8
| 71 |
9
| 84 |ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900