ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ.ดร. วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
ผศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
12539009
ชื่อ-สกุล
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
Mr.Songklod Jarusombuti
ตำแหน่ง:
ผศ.8
Assistant Professor
การศึกษา
-B.S., 1986, Kasetsart University, Bangkok -M.S., 1991, Kasetsart University, Bangkok
-B.S., 1986, Kasetsart University, Bangkok -M.S., 1991, Kasetsart University, Bangkok
สาขาที่ทำการสอน :
1.ไม้อัดและไม้ประกับ,2.การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรม,3.การใช้ประโยชน์ทางด้านวนผลิตภัณฑ์,4.วนเคมี
1. Plywood and Laminated,2.Manufacturing Management in wood Industries,3.Forest Products Utilization,4.Chemical Properties of wood.
สาขาที่เชียวชาญ
1. ไม้อัดและไม้ประกับ 2. การใช้ประโยชน์จากไม้ และไม่ใช่ไม้ 3. Engineered Wood
1.Plywood and laminated, 2.Wood and Non-wood Utilization, 3.Engineered wood
โทรศัพท์:
0-2428-2367 Mobile-Tel 01-9140575
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
144/631 หมู่บ้านฟ้าลากูน รังสิต-นครนายก ธัญญบุรี ปทุมธานี
Email:
fforsoj@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท วี เอ็น เอส วู้ด จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บ.วี เอ็น เอส วู้ด จำกัด
2
โครงการทำเตาอบไม้ของ หจก. 168 พันธ์ศักดิ์ กรุ๊ป(หัวหน้าโครงการ)
หจก. 168 พันธ์ศักดิ์ กรุ๊ป
3
โครงการทำเตาอบไม้ บริษัท ตั้งพัฒนา 2008 จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บ.ตั้งพัฒนา 2008 จำกัด
4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอัดน้ำยาและอบไม้ยางพาราของ บริษัท เอส วี อาร์ พาราวู้ด จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บ.เอส วี อาร์ พาราวู้ด จำกัด
5
โครงการทำเตาอบไม้ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภานันท์คอนสตรัคชัน(หัวหน้าโครงการ)
หจก. ภานันท์สตรัคชัน
6
(หัวหน้าโครงการ)
7
โครงการทดลองผลิตภัณฑ์สารเชื่อมของ บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8
โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท มูลเลอร์ คอนเลคชั่น จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท มูลเลอร์ คอนเลคชั่น จำกัด
9
โครงการทำเตาอบบุก ของ บริษัท ไทยคอนยัค จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ไทยคอนยัค จำกัด
10
โครงการทำเตาอบพาเลทเพื่อการ Heat Treatment ของ บจก.พีเอส แอนด์ พีเอ็ม บิสซิเนส กรุ๊ป(หัวหน้าโครงการ)
บจก.พีเอส แอนด์ พีเอ็ม บิสซิเนส กรุ๊ป
11
โครงการนำลมร้อนที่ทิ้งจาก BOILER มาทำการอบไม้ฟืนของ บริษัท ศรีพุธตรัง พารากรุ๊ป จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ศรีพุธตรัง พารากรุ๊ป จำกัด
12
โครงการนำลมร้อนที่ทิ้งจาก BOILER มาทำการอบไม้ฟืนของ บริษัท ศรีพุธพาราวู้ด จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ศรีพุธพาราวู้ด จำกัด
13
โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท ศรีพุธพาราวู้ด จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ศรีพุธพาราวู้ด จำกัด
14
โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment ไม้พาเลทของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนค เทค(หัวหน้าโครงการ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนค เทค
15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อยไม้ของ บริษัท โรงเลื่อยจักร วงศ์เจริญ จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท โรงเลื่อยจักร วงศ์เจริญ จำกัด
16
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต ของ บริษัท ก.ภัทรอิมปอร์ต จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ก.ภัทรอิมปอร์ต จำกัด
17
โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบดูดฝุ่นในโรงงาน ของ บริษัท ก.ภัทรอิมปอร์ต จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ก.ภัทรอิมปอร์ต จำกัด
18
โครงการศึกษาคุณสมบัติของไม้ประกอบที่ได้จากการใช้กาวลิกนิน สำหรับ plywood ของ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
19
โครงการทำเตาอบไม้ของ ร้านสดชื่นค้าไม้(หัวหน้าโครงการ)
ร้านสดชื่นค้าไม้
20
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ BOILER ของบริษัท กัมพล พาราวู้ด (2003) จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท กัมพล พาราวู้ด (2003) จำกัด
21
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบไม้ ของบริษัท กัมพล พาราวู้ด (2003) จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท กัมพล พาราวู้ด (2003) จำกัดศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900