ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
12532006
ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
MISS PRATUANG PUTHSON
ตำแหน่ง:
ผศ.8
Assistant Professor 8
การศึกษา
- B.S. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok, - M.S. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok, - Dr. rer.nat. (Wood Chemistry and Chemical Tech. of wood) University of Humburg, Germany
- B.S. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok, - M.S. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok, - Dr. rer.nat. (Wood Chemistry and Chemical Tech. of wood) University of Humburg, Germany
สาขาที่ทำการสอน :
เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อเคมีของไม้
Pulping and Bleaching Technology Wood Chemistry
สาขาที่เชียวชาญ
เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อเคมีของไม้
Pulping and Bleaching Technology Wood Chemistry
โทรศัพท์:
02-9428109 ต่อ 21 Mobile-Tel 081-8749061
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เลขที่ 168/80 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Email:
fforptp@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
2.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, พงษ์ศักดิ์ ชัยศิริประเสริฐ และ ประเทือง พุฒซ้อน. 2545. การประยุกต์ใช้ถังกวนแบบกึ่งต่อเนื่องในการฟอกเยื่อซัลเฟตด้วยก๊าซโอโซน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, กุมภาพันธ์ 2545. หน้า 123-129.  
Cui, Y., P. Puthson, C.-L. Chen, J. S. Gratzl, A. Kirkman and R. Patt. 2001. Binuclear manganese complex-catalysed oxidation of lignin with hydrogen peroxide-Kinetic, reaction mechanisms and application.  
Cui, Y., P. Puthson, C.-L. Chen, J. S. Gratzl and A. Kirkman. 2000. Kinetic study on delignification of kraft AQ pine pulp with hydrogen peroxide catalyzed by Mn(IV)2-Me4 DTNE. Holzforschung 54:413-419.  
Cui, Y., P. Puthson, C.-L. Chen, J. S. Gratzl, A. Kirkman and R. Patt. 1999. Hydrogen peroxide bleaching of pine pulp catalyzed by a binuclear manganese complex. 10th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Yokohama, Japan.  
Puthson, P., O. Kordsachia, J. Odermatt, M. Zimmermann and R. Patt. 1997. ASAM pulping of Eucalyptus camaldulensis and TCF bleaching of the resulting pulps. Holzforschung 51:257-262.  
Kiatgrajai, P., P. Puthson and W. Icharoj. 1989. A preliminary study on sulfate pulping of bamboo grass. Thai Journal of Forestry 8(2):171-190.  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
| 282 |
2
| 97 |
3
| 107 |ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900