ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
32544031
ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
Pasutha Sunthornhao
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
การศึกษา
-วท.บ.(วนศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์, -วท.ม.(วนศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์, -Ph.D. (Forest Resources Management) University of the Philippines Los Banos -B.S., Kasetsart University, Bangkok -M.S., Kasetsart University, Bangkok
-B.S., Kasetsart University, Bangkok -M.S., Kasetsart University, Bangkok,-Ph.D. (Forest Resources Management) University of the Philippines Los Banos
สาขาที่ทำการสอน :
การจัดการป่าไม้ วนศาสตร์ชุมชน
สาขาที่เชียวชาญ
1. การจัดการทรพัยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม 2. การส่งเสริมป่าไม้ 3. การจัดการความรู้และฐานข้อมูลป่าไม้ 4. วนศาสตร์ชุมชน 5. เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ 6. วนเกษตร
โทรศัพท์:
Mobile: +66-80759-3327 Office: +66-29428372
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
Email:
fforpts@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
Interaction among Stakeholder Representatives and Their Stake in Participatory Forest Resources Management  
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกูและโอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า (Socio-economic Potential of Bur-flower Tree (Anthocephalus chinensis) and Investment Opportunity of Forest Plantation)  
Marketing Potential of the Mai Taku (Anthocephalus chinensis) and Investment Feasibility of Forest Plantation  
อุปทานไม้ท่อนยูคาลิปตัสและการวิเคราะห์ด้านการเงินของสวนป่าภาคเอกชนในประเทศไทย ปี ค.ศ. 1997 (Supply of Eucalyptus Timber and Financial Analysis of Thailand Private Plantation in 1997)  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุธา สุนทรห้าว.(2010),การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ชุมชน (เอกสารคำสอน)

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
การจัดทำหนังสือรวบรวมพรรณไม้สวนป่านิเวศระยองวนารมย์ จังหวัดระยอง(หัวหน้าโครงการ)
บ.ปตท.จำกัด
2
ฝึกอบรมหลักสูตร Community Forestry(ผู้ร่วมวิจัย)
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
3
โครงการศึกษาการพัฒนาของเสียจากสิ่งแวดล้อมไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน จังหวัดนครราชสีมา(หัวหน้าโครงการ)
บ. เอสอีเอ เพาเวอร์ จำกัด
4
(หัวหน้าโครงการ)
5
โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment ไม้พาเลทของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนค เทค(หัวหน้าโครงการ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนค เทค
6
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ BOILER ของบริษัท กัมพล พาราวู้ด (2003) จำกัด(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท กัมพล พาราวู้ด (2003) จำกัด
7
จัดทำฐานข้อมูลและแผนการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง(หัวหน้าโครงการ)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8
โครงการทำเตาอบไม้ของ หจก. งามศิลป์วัสดุ(หัวหน้าโครงการ)
9
โครงการทำเตาอบไม้ ของ บจก.ศรีชลธร(หัวหน้าโครงการ)
10
โครงการศึกษาอบรมและดูงานในต่างประเทศสำหรับผู้นำท้องถิ่น(หัวหน้าโครงการ)
11
การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ โรงแรม 54 ห้อง (นายมานพ กูเกเรยา) ตั้งอยู่ถนนสายพระตำหนัก-พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี(หัวหน้าโครงการ)ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900