ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
0
ชื่อ-สกุล
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
Nathawat Khlangsap
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิต คณะวนศาสตร์
Director of CCRF
การศึกษา
วท.ม. (วนศาสตร์)
MS(Forestry)
สาขาที่ทำการสอน :
วนเกษตร
สาขาที่เชียวชาญ
วนเกษตร,ไม้กฤษณา
Agroforesrty, Agarwood
โทรศัพท์:
0935780684
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
ศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
Email:
rdispk@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)
Diversity of coronavirus in bats from Eastern Thailand  
Two new species of Fibuloides (Lepidoptera: Tortricidae) from eastern Thailand  
Growth and Yield of 3 Years old of Bomboo Species in Trat Province  
Financial Return of Eucalyptus camaldulensis Planting in Agroforestry Systems.  
Zoning and Suitable Land Use Patterns for Landscape Agroforestry Development  
An Evaluation of Agroforestry Practices for Sufficiency Economy and Sustainability of Land Use  
Landscape Agroforestry Mapping and Planning for Sufficiency Economy in Huai Raeng-Khlong Peed Watershed in Eastern Thailand  
How agroforestry plays important roles as a tool for sustainable rehabilitation in degraded forest land  
Effect of Thinning on growth and yield of Acacia manguim-Dipterocarpus alatus mixed planatation  
การศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์ไมเพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน.  
การจัดการระบบนิเวศลำคลองเพื่อการอนุรักษ์ต้นทุนทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาพลับพลึงธาร.  
ลักษณะสังคมพืชและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในป่าฟื้นฟู ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด  
ลักษณะเชิงปริมาณและการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้ยางแดงภายหลังสัมปทานป่าไม้ระบบเลือกตัดบริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด  
การทดลองพันธุ์ไม้พื้นเมืองโตเร็วในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
การวิเคราะห์ทางพฤษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก  
ความหลากหลายของพรรณพืชป่าดิบแล้งภายหลังการสัมปทานทำไม้ในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด.  
การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ทำมัง (Litsea petiolata Hook.f.) ในเขตจังหวัดระนอง  
อัตราการเติบโต และการรอดตายของไม้พื้นเมือง 3 ชนิดที่ปลูกเสริมในสวนป่าผสม อายุ 24 ปี ณ สถานีวิจัยวนเกษตรตราด  
การประเมินระบบวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียและการใช้ที่ดินยั่งยืน  
ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา  
การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาท้องที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
- เอกสารการสอนชุดวิชาวนศาสตร์เกษตรให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบวนเกษตร และหน่วยที่ 14 วนเกษตรในต่างประเทศ - เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูป่าโดยการมีส่วนร่วม วั  

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
| 200 |ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900