ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
รศ. ดร.วิพักตร์ จินตนา
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ. ประสงค์ สงวนธรรม
ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
อ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.พสุธา สุนธรห้าว
อ. สุรินทร์ อ้นพรม
ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร
รศ.ดร.ธีระ วีณิน
ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
อ. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน
รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
รศ.ดร. สุรีย์ ภูมิภมร
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
รศ. วิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์
รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์
รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อ.ดร. สคาร ทีจันทึก
ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ดร.สมพร แม่ลิ้ม
อ. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผศ. ทวี แก้วละเอียด
อ.ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
รศ.ดร. วิชา นิยม
รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส
ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
อาจารย์ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
กุศล ตั้งใจพิทักษ์
รศ.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
อ.ดร.นพรัตน์ มานวกุล
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
อ.สุภัทรา ถึกสถิติย์
อุมาพร นิลสกุล
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
อ.พิชิต ลำใย
น.ส.ศิรภัสสร ชมเชย
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
สันติ สรรพศรี
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
นางสาวทัศนี กลิ่นหวล
สิทธิโชค กล่อมวิญญา

เลขที่ :
12522016
ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิช
Miss Uthaiwan Sangwanit
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
การศึกษา
-B.Sc. (Agriculture) Hons, 1975, Kasetsart University, Bangkok-M.Sc. (Agriculture), 1979, Kasetsart University, Bangkok-Ph.D. (Forest Resources), 1986, University of Washington, Seattle
-B.Sc. (Agriculture) Hons, 1975, Kasetsart University, Bangkok-M.Sc. (Agriculture), 1979, Kasetsart University, Bangkok-Ph.D. (Forest Resources), 1986, University of Washington, Seattle
สาขาที่ทำการสอน :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
สาขาที่เชียวชาญ
1. Ectomycorrhiza
โทรศัพท์:
0-2579-0176
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
2/470 ถ.พหลโยธิน 40 แขวงลาดยาว
Email:
fforuws@ku.ac.th
ประวัติ (CV.)
**การแก้ไขรายการของตนเองต้องลงชื่อเข้าระบบก่อน**
ผลงานวิจัย(ตีพิมพ์)

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

โครงการพัฒนาวิชาการ
1
โครงการศึกษารูปแบบการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมแบบบูรณาการ "นาร่วมป่า"(หัวหน้าโครงการ)
บ.ปตท.จำกัด
2
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอล์ฟ รัชดา คอนโดมิเนียม 2 กรุงเทพมหานคร(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1858/13-14 ชั้น 5 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
3
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี(หัวหน้าโครงการ)
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ เทศบาลบางปู 77 ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
4
โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการจัดการผืนป่าอนุรักษ์สามเหลี่ยมมรกต (ระยะที่ 3)(หัวหน้าโครงการ)
5
โคงการการศึกษา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Promise ตั้งอยู่ ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ(หัวหน้าโครงการ)
6
โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ(หัวหน้าโครงการ)ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900