Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 20

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
9
การสังเคาระห์แสงและการหายใจของกล้าไม้กระถินเทพา 1. อิทธิพลของอุณหภูมิและแสง

ลดาวัลย์ อริพันธุ์อำไพ

9
พัฒนาการการออกดอกของไม้กระถินณรงค์

สุดารัตน์ งามขจรวิวัฒน์ และ วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง

9
การทดสอบชนิดและแหล่งเมล็ดของไม้สกุลอเคเซีย

พรศักดิ์ มีแก้ว, บุญชุบ บุญทวี, บพิตร เกียรติวุฒินนท์ และ วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง

9
การสำรวจแจงนับและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ในท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อรุณี ธนกิจรุ่งเรือง, สุชัย โอมอภิญญาณ, ประเสริฐ ติวานนท์ และสมศักดิ์ โสตะมะ

9
การรอดตายและการเจริญเติบโตของไม้ประดู่ที่ปลูกด้วยเหง้าและต้นกล้า

อนันต์ สอนงาย, บุญชุบ บุญทวี, ทินกร วุฒิวิจารณ์ และ รัตนะ ไทยงาม

9
การใช้ "เอช" แฟกเตอร์ในกรรมวิธีซัลเฟตกับไม้ใบกว้างในแถบร้อน

นิยม เพชรผุด

9
Food Compositions of Some Thai Bamboo Shoots

Wisut Suwannapinuns and Bungvong Thaiutsa

9
ผลกระทบของการทำเหมืองแร่ดีบุกต่อสมบัติของดิน

บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์,ชรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์

9
เชื้อราน้ำเค็มท่วมถึงในระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลนระนอง

อนิวรรต เฉลิมพงษ์ และ ธีรวัฒน์ บุญทวีคุณ

9
การเจริญเติบโตและการรอดตายของสวนป่าไม้โกงกางใบเล็กของเอกชนในท้องที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ดุสิต เวชกิจ

9
ชีววิทยาของเพลี้ยอ่อนไม้ไผ่

สุรชัย ชลดำรงค์กุล

9
การประเมินผลอิทธิผลร่วมของชนิดพันธ์ไม้และท้องที่ของการทดลอง ปลูกพันธุ์ไม้ออสเตรเลีย

วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง และ อี อาร์ วิลเลียม

9
ผลกระทบของอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่มีต่อการสูญเสียมวลและสมบัติของถ่านจากปฏิกิริยาไพโรไลซิสของไม้ยูคาลิปตัส

ประเทือง พุฒซ้อน

9
Estimation of Stem and Stand Volume of Eucalyprus camaldulersis

Koichi Kamo, Bopie Kiarvultion, Chingchai Viriyabuncha and Pin Kuerkool

9
A Phytosociological Study of Woody Vegetation Near Ibadan, Nigeria

B.M. Sharma

9
Salinity Effects on Transpiration in Eucalyptus camaldulensis and Combretum quadranglare

Jesada Luangjame

9
Roles and Activities of Fungi Associated with Agarwood and Kritsana Tree in Thailand

Aniwat Chalermpongse,Somkod Siripatanadilok and Suvit Sanglhongpran

9
The Hydrological Role of Khao Yai National Park

Nipon tangtham

9
Bionomice of the Teak Beehole Borer, Xyleutes ceramicus, in Northern Thailand : Mating Behavior

Supachote Eungwijarnpartya, Kiyoshi Nakarnuta, Chaweewan Hutachreth and Toshiya lkeda

9
Performances of Acacia Species in Thailand

Pravit Chitlachamnonk and Sumet Sinlak