Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 20

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
7
การผลิตถ่านด้วยเตากลบ

ปรีชา เกียรติกระจาย

7
อิทธิผลของปุ๋ย การถางวัชพืช และระยะปลูกต่อผลผลิตเมล็ดไม้กระถินยักษ์

นิตย์ มาสถิตย์, พิศาล วสุวานิช และ สุดารัตน์ งามขจรวิวัฒน์

7
ความเป็นไปได้ในการใช้กับตักแสงไฟสำรวจปริมาณของผีเสื้อหนอนทำลายใบสัก

สุรชัย ชลดำรงค์กุล และ ฉวีวรรณ ทุตะเจริญ

7
มวลชีวภาพของหญ้าบางชนิดภายใต้สวนป่าไม้เลี่ยนที่มีอายุและระยะห่างระหว่างต้นต่างกัน

นิวัติ เรื่องพานิช และสมนึก ผ่องอำไพ

7
การสูญเสียดินและน้ำจากพืชที่ปลูกป่าบนขั้นบันไดบริเวณดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

นิพนธ์ ตั้งธรรม, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ เรือง จันทร์เสถียร

7
การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายของต้นไม้ในป่าดิบเขาโดยใช้ดัชนี Ig

ปรีชา ธรรมานนท์ และพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ

7
ความทนทานต่อเพรียงน้ำเค็มของไม้ 25 ชนิดที่สถนีวิจัยประมงศรีราชา

อภัย รณะนันทน์, วันทนา อยู่สุข และ อุดม สิทธิภู่ประเสริฐ

7
ประสบการณ์ที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินโครงการไม้ใช้สอยชุมชนในเขตชนบทยากจนในประเทศไทย

ศุภชาติ สุขารมณ์ และ กรองทิพย์ แซ่โอ้ว

7
ความสำคัญของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศไทย

นริศ ภูมิภาคพันธุ์, ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ

7
EFFECTS OF DIMINISHING FOREST AREA ON RAINFALL AMOUNT AND DISTRIBUTION IN NORTHEASTERN THAILAND

Nipon tangtham and Vasa Sutthipibul

7
การคาดคะเนผลผลิตของไม้ยูคาลิตัสคามาลคูเลนซีสในจังหวัดภาคอีสาน

อภิชาต ภัทรธรรม

7
ลักษณะโครงสร้างของป่าสนเขา บริเวณโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สุนันทา ขจรศรีชล, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, สมคิด สิริพัฒนดิลก และ วิสุทธิ สุวรรณาภินันท์

7
การประเมินค่าความแตกต่างของพิกัดของแนวขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากภาพถ่ายทางอากาศ และการเข้าวงรอบ

วันชัย อรุณประภารัตน์

7
นกในป่าชายเลนในบริเวณอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ปิยรัตน์ วงศ์อรินทร์

7
การประเมินมูลค่าของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กรณีเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ศรีสุดา ถอยผา และ วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์

7
นกปรอทหัวโขนเคราแดง (Pycuonotus Jocosus) ในจังหวัดเชียงใหม่

นริทธิ์ สีตสุวรรณ

7
WILDLIFE SANCTUARIES IN THAILAND

Jira Jintannugool

7
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ล่าเหยื่อกับสัตว์ที่เป็นเหยื่อในป่าเต็งรัง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพล งามผ่องใส และ วีรยุทธ์ เลาหะจินดา

7
THE FIRST WILDLIFE RESCUE OPERATION IN THAILAND

Seub Nakhasathien

7
การใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ในการสร้างรังนกปากห่างในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม จังหวัดปทุมธานี

เกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล