Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 20

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
35
1
ตำแหน่งรังราชินีมดแดงในประเทศไทย
Queen Nest Location of the weaver ant, Oecophylla smaragdina, in Thailand
รัตนวดี ชารีวาร เดชา วิวัฒน์วิทยา
Ratanawadee Chareewarn Decha Wiwatwittaya

35
1
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชในสวนป่าสักฟื้นฟู ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Forest structure and species composition in restoration by Teak plantation at Jedkhod - Pongkhonsao Natural Study and Ecotourism Center, Kheang Khoi District, Saraburi Province
ภาณุพงศ์ คงดำ ดอกรัก มารอด จงรัก วัชรินทร์รัตน์ สมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์
Panupong Kongdam Dokrak Marod Chongrak Vacharinrat Sombat Pimprasit

35
1
การเลือกใช้ประโยชน์ไม้ผลของสัตว์ป่าในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ำ บริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
Wildlife Utilization on Selected Fruit Plants in Permanent Plot of the Lower Montane Evergreen Forest at Huai Kogma Watershed Area, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province
อภิษฎา เรืองเกตุ อัมพร ปานมงคล ประทีป ด้วงแค ดอกรัก มารอด
Prateep Duengkae Dokrak Marod Apisada Rueangket Aumporn Panmongkol

35
1
ผลของการชักนำให้เกิดกฤษณาจากไม้กฤษณาที่ปลูกในสวนป่าของเกษตรกรจังหวัดตราด
Results of Agarwood Inducement in the Stems of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte Growing in the Farmers? Plantations, Trat Province
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี อุทัยวรรณ แสงวณิช มณฑล จำเริญพฤกษ์
Boontida Moungsrimuangdee Uthaiwan Sangwanit Monton Jamroenprucksa

35
1
ปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นของสังคมพืชป่าไม้ที่เกิดจากการฟื้นฟูในรูปแบบที่แตกต่างกัน ณ จังหวัดลำปาง
Litter Production of Forest Communities Restored by Different Process at Lampang Province
พฤติพงษ์ พุ่มวิเศษ สคาร ทีจันทึก จงรัก วัชรินทร์รัตน์
Puttipong Poomviset Chongrak Wachrinrat Sakhan Teejuntuk

35
1
การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศ บริเวณลุ่มน้ำคลองชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร
Valuation of Ecosystem Services in Klongchumphon Watershed, Ranong and Chumphon Province
ธำรงค์ รื่นสุคนธ์ เรืองไร โตกฤษณะ นิพนธ์ ตั้งธรรม ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
Thamrong Ruensukon Yongyut Trisurat Ruangrai Tokrisna Nipon Tangtham

35
1
การสลายตัวของซากใบในสวนป่าไม้พื้นเมือง ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Leaf Litter Decomposition of Indigenous Tree Plantations at Thong Pha Phum Plantation, Kanchanaburi Province
พิธีกร สุภาวงศ์ รุ่งเรือง พูลศิริ เชี่ยวชาญ พิบูลย์
Piteekorn Supawong Roongreang Poolsiri Chiawchan Piboon

35
1
การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในป่าชุมชนบ้านหนองผักไร อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Dependency on Forest Resources of People in Ban Nongphakrai Community Forest, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima Province
สันติ สุขสอาด มณีนุช ชัยปัญญา
Santi Suksard Maneenuch Chaipunya

35
1
การชะล้างของเฟอร์ฟูริล แอลกอฮอล์และสารประกอบโบรอนในไม้ยางพารา
Leaching Test of Furfuryl Alcohol and Boron Compounds in Rubber Wood
ชาริษา พัฒนไทยานนท์ ธีระ วีณิน ทรงกลด จารุสมบัติ
Charisa Pattanataiyanon Teera Veenin Songklod Jarusombuti

35
1
การบริหารจัดการป่าชุมชนพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
Participatory Administration and Management of Phra Phutthabat Noi Community Forest, Kaeng Khoi Districts, Saraburi Province
วุฑฒิพันธุ์ สมศรี นุชนาถ มั่งคั่ง พสุธา สุนทรห้าว
Wutipan Somsri Nuchanat Mangkang Pasuta Sunthornhao

35
1
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของสวนป่าพลังงาน สถานีพลังงานชีวมวลชุมชนนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
Financial Feasibility Study on Energy Plantation of Na Wa Community Biomass Power Station, Na Wa Subdistrict, Phu Wiang District, Khon Kaen Province
พัณบงกช ปาณมาลา นิคม แหลมสัก มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
Panbongkoj Panamala Nikhom Laemsak Maliwan Haruthaithanasan

35
1
โครงสร้างสังคมมดบริเวณพื้นดินใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Terrestrial Ant Communities Structure in Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok
รุ่งรวี ปัณณวลี เดชา วิวัฒน์วิทยา สันติ สุขสอาด
Rungrawee Pannavalee Decha Wiwatwittaya Santi Suksard

35
2
การแพร่กระจายและสถานภาพการอนุรักษ์พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J. Schulze) ในประเทศไทย
Distribution and Conservation Status of Water onion (Crinum thaianum J. Schulze) in Thailand
นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ดวงใจ ศุขเฉลิม
Nirunrut Pomoim Yongyut Trisurat Duangjai Sukchalerm

35
2
ชีววิทยาการผสมเกสรของแคสันติสุข
Pollination Biology of Santisukia kerrii (Barnett & Sandwith) Brummitt
วราภรณ์ จันทบูรณ์ วัฒนชัย ตาเสน สุธีร์ ดวงใจ ยุทธนา ทองบุญเกื้อ
Varaporn Chantaboon Wattanachai Tasen Sutee Duangjai Yutthana Thongboonkuea

35
2
กายวิภาคเปรียบเทียบเนื้อไม้พื้นเมืองวงศ์ถั่ว 6 ชนิด ในประเทศไทย
Comparative Anatomy of Six Indigenous Leguminosae-Papilionoideae in Thailand
เบญจวรรณ ชิวปรีชา ประศาสตร์ เกื้อมณี ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
Benchawon Chiwapreecha Prasart Kermanee Chatchai Ngernsaengsaruay

35
2
การคัดเลือกแม่ไม้เทพทาโรในจังหวัดพังงา
Plus Tree Selection of Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. in Phangnga Province
สุวิมล อุทัยรัศมี ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง สมพร แม่ลิ่ม
Suwimon Uthairatsamee Damrong Pipatwattanakul Chakrit Na Takuathung Somporn Maelim

35
2
การเติบโต มวลชีวภาพ และปริมาณสารอาหารของสายต้นอะเคเซียลูกผสมในจังหวัดสระแก้ว
Growth, Biomass and Nutrient Content of Acacia Hybrid Clones in Sa Kaeo Province
จิรนิติ เชิงสะอาด รุ่งเรือง พูลศิริ สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
Jiraniti Choengsaad Sapit Diloksumpun Roongreang Poolsiri

35
2
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตกของฝน บริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
Changes in Rainfall Characteristics at Huai Kog-Ma Watershed, Chiang Mai Province
สิทธิโชค กล่อมวิญญา ชัชชัย ตันตสิรินทร์ โนบุอะกิ ทานากะ ปิยพงษ์ ทองดีนอก
Sittichok Glomvinya Chatchai Tantasirin Nobuaki Tanaka Piyapong Tongdeenok

35
2
การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการในพื้นที่ลานกางเต็นท์ลานสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
Determination of Recreation Carrying Capacity of Lan Son Camping Area, Phu Soi Dao National Park
จิตรกร รามันพงษ์ นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว ดรรชนี เอมพันธุ์
Jittakon Ramanpong Noppawan Tanakanjana Phongkhieo Dachanee Emphandhu

35
2
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1B: กรณีศึกษาเขาขนานจิต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Factors Affecting People Participation in Conservation and Restoration for Class 1B Watershed: A Case Study of Khao Khananjit, Sikhio District, Nakhon Ratchasima Province
เจนนี่ แซ่โลก สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
Jenny Saelok Patana Anurakpongsatorn Sittichai Tantanasarit