Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 20

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
34
1
ผลกระทบของละอองลอยในบรรยากาศที่เกิดจากไฟป่า และการเผาชีวมวลต่อลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Effect of forest fire and biomass-burning aerosols on rainfall characteristics in the Upper-Northern Thailand
วีนัส ต่วนเครือ นิพนธ์ ตั้งธรรม
2558
34
1
การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในป่าพรุควนเคร็งหลังจากเกิดไฟป่าอย่างรุนแรง เมื่อปี พ.ศ. 2555 ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
Above-ground Carbon Stock Assessment of Khuan Khaeng Swamp Forest after severe Burning in 2012 using Satellite Imagery
วรรณพร แป้นนวล กาญจน์เขจร ชูชีพ วิพักตร์ จินตนา
2558
34
1
การประเมินมูลค่าคาร์บอนที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ
Valuation of Carbon Stock in Trees at Khao Wong Community Forest, Chaiyaphum Province
เกษราภรณ์ อุ่นเกิด พสุธา สุนทรห้าว ลดาวัลย์ พวงจิตร
2558
34
1
การทดลองการพอกเมล็ดไม้ 4 ชนิด เพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่า
Experiment of Four Species Seed Pelleting for Forest Rehabilitation
รัชนู เกิดเชิดชู สคาร ทีจันทึก ลดาวัลย์ พวงจิตร
2558
34
1
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ่ 4 ชนิดที่มีอายุลำต่างกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
Aboveground Biomass of 4 Bamboo Plantations in Different Culm Ages at Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province
อิทธิพงศ์ วรรณลังกา รุ่งเรือง พูลศิริ ลดาวัลย์ พวงจิตร
2558
34
1
ลักษณะทางกายวิภาคของเซลล์ผิวของใบไผ่บางชนิดในสกุล Bambusa Dendrocalamus และสกุล Gigantochloa
Anatomy of leaf epidermal cells of some Bamboo species in the genera Bambusa, Dendrocalamus and Gigantochloa
เทพวลี คะนานทอง สมคิด สิริพัฒนดิลก สราวุธ สังข์แก้ว
2558
34
1
การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่
The Reduction of Formaldehyde Emission in Particleboard by the Addition of Bamboo Charcoal Powder
ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ นิคม แหลมสัก พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
2558
34
1
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
People Participation in Mangrove Forest Conservation of Kho Than Sub-district Community, Tha Chang District, Surat Thani Province
สันติ สุขสอาด รัชดา ศรีศักดิ์บางเตย
2558
34
1
การผลิตน้ำมันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี
Agarwood Oil Production in Chanthaburi Province
วรลักษณ์ จินดาเวช นิคม แหลมสัก พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
2558
34
2
สังคมของนกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่
Bird Assemblages in Mae Yom National Park, Phrae Province
อานนท์ เชื้อไพบูลย์ประทีป ด้วงแคศุภชัย วรรณพงษ์อุทิศ กุฏอินทร์
Arnon CherpaiboonPrateep DuengkaeUtis KutintaraSuppachai Wannapong

34
2
ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Yield and Nutrient Contents of Various 5-Year-Old Eucalypt Clones in the Upper Northeast
มานะ หนูแก้ว รุ่งเรือง พูลศิริ พัฒนา ชมภูวิเศษ มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
Mana Hnukaew Roongreang Poolsiri Maliwan Haruthaithanasan Phattana Chompoowiset

34
2
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พื้นที่หาดสระบัว ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Factors Affecting People Participation in Mangrove Forest Resource Conservation at Sraboa Beach Area, Tha Sala Sub-district, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province
ราตรี นินละเอียดวิชา นิยมกิติชัย รัตนะ
Ratree NenlaeardKitichai RattanaWicha Niyom

34
2
ความผันแปรของสมดุลพลังงานตามสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่แตกต่างกัน
Variation of energy balance in different Green Areas
ภาคิน สุชาตานนท์ สุจิณณา กรรณสูต สุรัตน์ บัวเลิศ
Pakin Suchatanon Sujinna Kannasoot Surat Bualert

34
2
ลักษณะภูมิสัณฐานและรูปแบบการระบายน้ำในบริเวณแผ่นดินไหว ลุ่มน้ำสาขาแม่พุง และลุ่มน้ำสาขาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
Geomorphological Features and Drainage Patterns in Earthquake Area, Mae Pung and Mae Lao Sub-Watershed, Chiang Rai Province
รังสรรค์ เกตุอ๊อต
Rangsan Ket-ord

34
2
ศักยภาพด้านชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินป่าชายเลนจังหวัดสตูล
Biological Potentials of Actinomycetes Isolated from Mangrove Soils in Satun Province
ทายาท ศรียาภัย พิชาภัค สมยูรทรัพย์ วิรงรอง ดวงใจ อรินทม์ งามนิยม กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
Thayat Sriyapai Peechapack Somyoonsab Kun Silprasit Wirongrong Duangjai Arin Ngamniyom

34
2
การตลาดและการวิเคราะห์ทางการเงินของไม้สักในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Marketing and Financial Analysis of Teak in Thong Pha Phum Plantation, Kanchanaburi Province
สันติ สุขสอาด อภิชาติ กาพย์มณี
Santi Suksard Aphichat Kapmanee

34
2
ความหลากหลายของพืชกาฝากมะม่วง (Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.) และพรรณไม้อาศัยในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
Diversity of Kafak Ma Muang (Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.) and Host Plant in Wildlife Conservation Area of Wat Klaikang Won (Khao Sarapuddee Sri Charoenthum), Hunka District, Chainat Province
พรสุดา เรืองเสวียด ฉันทพิชญา อ้ายชุม สุชาดา กาทอง ฟาซีมะ เจ๊ะแม วาสิตา แสนบุญยัง อนงคณ์ หัมพานนท รัฐพล ศรประเสริฐ สยาม อรุณศรีมรกต ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์ พระอธิการสำรวม สิริภทฺโท
Pornsuda Rungsaveat Chanthaphitchaya Aichum Suchada Kathong Faseemah Chemea Wasitar Sanboonyoung Anong Hambananda Phra Athikan Samruam Siripatho Sayam Aroonsrimorakot Thanongsak Jonganurak Ratapol Sornprasert

34
2
พฤติกรรมของโอโซนในบรรยากาศจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน
Behavior of Ambient Ozone on Different Land Use
พิมพ์รักษ์ ช่างเรือน สุรัตน์ บัวเลิศ ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
Pimruk Changruan Surat Bualert Thitima Rungratanaubon

34
2
อิทธิพลของอุณหภูมิในการเผาถ่านต่อค่าความถ่วงจำเพาะในไม้ใบกว้าง 10 ชนิด
Effects of Charring Temperature on Specific Gravity in 10 Species of Hardwood
ศิริลักษณ์ สุขเจริญ ธีระ วีณิน สมคิด สิริพัฒนดิลก
Siriluk Sukjaroen Teera Veenin Somkid Siripatanadilok

34
2
ชนิด และจำนวนชิ้นขยะ ในบริเวณหาดโละดาลัม เกาะพีพีดอน
Types and Number of Solid Wastes in Lohdalam Beach, Koh Phi Phi Don
ศิวทัญญู พวงทองแค แสงสรรค์ ภูมิสถาน นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ พรมนัส โรจนสิทธิกุล
Siwathanyu Puangthongkae Sangsan Phumsathan Nantachai Pongpattananurak Pornmanus Rojanasitthikul