Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 20

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
33
1
ความหลากหลายของไลเคนในสังคมพืช อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
Lichen in Diversity in Plant Communities of Mae Wong National Park
วันวิสา พิลึก, ประสงค์ สงวนธรรม, สุระ พัฒนเกียรติ
2557
33
1
การคัดเลือกไม้โตเร็วทนเค็มด้วยวิธีการปลูกในสารละลายอาหาร
Screening of Salt Tolerance of Fast Growing Species Tolerance to Salt under Nutrient Solution
ณัฏฐ์สิริ ลักษณะอารีย์ มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ยุทธนา บรรจง เอกพงษ์ ธนะวัติ
2557
33
1
ผลผลิตและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Yield and Financial Return Analysis of Eucalyptus Plantation at Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province
นันทาศิริ พิชาสมุทร จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พสุธา สุนทรห้าว

33
1
การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้สักในตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
Production and Marketing of Teak Products at Namcham Sub-district, Sung Men District, Phrae Province
อรพรรณ ปานขาว สันติ สุขสอาด
2557
33
1
การประยุกต์ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับในการประเมินของป่า ณ ป่าสาธิต และ ต้นแบบของคณะป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
การประยุกต์ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับในการประเมินของป่า ณ ป่าสาธิต และ ต้นแบบของคณะป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว Application of Adaptive Cluster Sampling for Non-timber Forest Products Assessment in Training and Model Forest, Faculty of Forestry, Natio
คำเพ็ชร พรหมภูมี วีระภาส คุณรัตนสิริ สันติ สุขสอาด
2557
33
1
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง อำเภอยางตลาด และอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
People Participation in Forest Resource Conservation at Pa Dong Ranaeng National Reserved Forest, Yang Talat and Huai Mek Districts, Kalasin Province
สำรวย สุดเฉลียว สันต์ เกตุปราณีต ปัสสี ประสมสินธ์
2557
33
1
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระงำ อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
People Participation in Forest Resource Conservation at Pa Phu Ra-ngum National Reserved Forest, Waeng Yai and Chonnabot Districts, Khon Kaen Province
ธนันท์เศรษฐ์ ประสิทธิสาร สันต์ เกตุปราณีต วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
2557
33
1
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนชาด ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
People Participation in Forest Fire Control at Ban Non Chat Community Forest Area, Dong Kheng Sub-district, Nong Song Hong District, Khon Kaen Province
เพชร นาราษฎร์ สันต์ เกตุประณีต ไกรสร วิริยะ
2557
33
1
มูลค่าการใช้ประโยชน์ของป่า ในป่าชุมชนบ้านเขาเขียว ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
Use Value of Non-timber Forest Products at Khao Khew Community Forest, Hua Khao Sub district, Doem Bang Nang Buat District, Suphan Buri Province
เจนจิรา พวงมาลี สันติ สุขสอาด
2557
33
1
การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งชาติน้ำแอด-ภูเลย จังหวัดหัวพัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Utilization and Management of Forest Resource by Local People: A Case Study of Nam Et-Phoulouey National Conservation Forest Houaphanh Province, Lao People?s Democratic Republic
สมศักดิ์ จันทร์มาลี วิพักตร์ จินตนา
2557
33
1
การพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมายในเส้นทางจักรยานพื้นที่บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Development of Interpretive Programme for Bicycle Route at Bang Kachao, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province
สินชัย หอมจันทร์ ดรรชนี เอมพันธุ์ สันต์ เกตุปราณีต
2557
33
1
ความพร้อมของประชาชนในการรับมืออุทกภัยในตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
Readiness of People to Withstand Flood at Thepparat Sub - district, Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province
ณัฐธนพัฒน์ นนทะแก้ว สันติ สุขสอาด
2557
33
1
ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
Satisfaction of the Local Administration Organizations to the Mission Transfer of Ground Water: A Case Study in Nakhon Ratchasima Province
พลศธร สุขพ่วง วิชา นิยม กิติชัย รัตนะ
2557
33
2
การแปรผันของความหลากชนิดพันธุ์ไม้ตามระดับความสูงของพื้นที่ ในป่าชุมชนอนุรักษ์ และป่าใช้สอยบ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
Variations of Plant Species Diversity along Altitude Gradient in Conservation and Utilization Community Forests at Nong Tao Village, Mae Wang District, Chiang Mai Province
ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว สุนทร คำยอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2557
33
2
การวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมาย Start Codon Targeted (SCoT)
Genetic Variation Analysis of Wax Tree (Rhus succedanea L.) in Thailand by Start Codon Targeted (SCoT) Markers
กรองทอง ใจแก้วแดง วิชาญ เอียดทอง สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
2557
33
2
ลักษณะทางกายวิภาคของใบยูคาลิปตัสสายต้นที่ต้านทานแตนสร้างปม
Leaf Anatomical Characteristics of the Eucalyptus Clones Tolerating to Gall Wasp (Leptocybe invasa Fisher & LaSalle)
วันวิสา ภูไชยศรี สมคิด สิริพัฒนดิลก สุธีร์ ดวงใจ
2557
33
2
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อทำนายอัตราไฟลามในป่าเต็งรัง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
Application Development for Predicting Fire Spread Rate in Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province
ปัฐมิทธิ์ สระศรีรัตน์ ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ กอบศักดิ์ วันธงไชย
2557
33
2
การเติบโตและผลผลิตไม้สักจากวิธีการเจริญทดแทนที่แตกต่างกันในสวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่
Growth and Yield of Teak (Tectona grandis Linn.) under Different Regeneration Methods In Khun Mae Khum Mee Plantation, Phrae Province
สุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ
2557
33
2
การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มป่าทางบกในประเทศไทยโดยใช้ดัชนีภูมิภาพ
Prioritizing Forest Complexes of Thailand Using Landscape Metrics
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2557
33
2
การออกแบบโปรแกรมการสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินป่าระยะไกลในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
The Design of Nature Interpretation Program of the Hiking Trail In Phu Luang Wildlife Sanctuary
เอกชัย พรหมแสง นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ แสงสรรค์ ภูมิสถาน ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
2557