Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 20

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
29
การประเมินความหนาแน่นประชากรนกเงือก ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
(Density Estimation of Hornbills in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province)
1.พรกมล จรบุรมย์ 2.วิจักขณ์ ฉิมโฉม 3.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ 4.พิไล พูลสวัสดิ์
2553
29
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซจากกการเผาเชื้อเพลิงในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง
(Estimation of Gas Emission from Fuel Burning in Mixed Deciduous Forest and Dry Dipterocarp Forest)
1.วรรพรรณ หิมพานต์ 2.สำเริง ปานอุทัย 3.นรินทร์ เทศสร
2553
29
การจัดการและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ธรรมชาติ: กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธิต และต้นแบบของคณะป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
(Management and Utilization of Natural Bamboo Forest: A Case Study in a Demonstration and Model Forest of the Faculty of Forestry, National University of Laos)
1.มณฑล จำเริญพฤกษ์ 2.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว 3.คำมน สุดตะกร
2553
29
ลักษณะ Signature ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Signature Characteristtics of Eucalypt Cultivation Areas in the Northeast of Thailand)
1.อลงกต ปากาศ 2.วีระภาส คุณรัตนสิริ
2553
29
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชนท้องถิ่นต่อการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(Impacts of Forest Area Utilization by Local Communities on Habitat Utilization by Wildlife: A Case Study in Kaeng Krachan National Park)
1.สุพร พลพันธ์ 2.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว 3.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
2553
29
แบบจำลองถิ่นอาศัยของกระทิง (Bos gaurus H. Smith) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
(Modeling of the Gaur (Bos gaurus H. Smith) Habitat in Phukhieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province)
1.เบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 2.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ 3.นริศ ภูมิภาคพันธ์
2553
29
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพบางประการต่อการปรากฏของมด บริเวณห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
(The Relationship of Some Physical Factors on the Occurrence of Ants in Huai Khayeng, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province)
1.เดชา วิวัฒน์วิทยา 2.ชมัยพร บัวมาศ
2553
29

Dynamics of Species Composition over 16 years in Long - term Dynamic Plot of Sakaerat Deciduous Dipterocarp Forest, Northeastern Thailand
1.Pongsak Sahunalu
2553
29
สมบัติบางประการของดินจอมปลวกขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบสังคมพืชในป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน
(Effects of Some Properties of Soils from Large Termite Mounds on the Vegetation Pattern in Dry Dipterocarp Forest at Mae Ping National Park, Lumphun Province)
1.มานพ แก้วฟู 2.ดอกรัก มารอด 3.เดชา วิวัฒน์วิทยา 4.สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน
2553
29
การทดสอบลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสรุ่นที่ 2 บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว
(Progeny Test of the Second Generation Eucalyptus camaldulensis Dehnh. at Wang Nam Khiao Forestry Student Training Station)
1.สุณิส ยอดนาม 2.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 3.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
2553
29
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกู และโอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกไม้ตะกู
(Socio-Economic Potential of Bur-Flower Tree (Anthocephalus chinensis) (Lam.) A. Rich ex Walp. and Investment Opportunity for Forest Plantation)
1.พสุธา สุนทรห้าว 2.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
2553
29
คุณสมบัติทางเคมีของไม้ตะกู
(Chemical Properties of Bur-Flower Tree Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp.)
1.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ 2.นิคม แหลมสัก
2553
29
แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไม้กฤษณา
(Particleboard from Agarwood (Aquilaria spp.) Residues)
1.อิสรีย์ ฮาวปินใจ 2.วิวัฒน์ หาญวงศ์จริวัฒน์ 3.นิคม แหลมสัก
2553
29
การจัดการระบบการสัญจรในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
(Traffic Circulation Management in Khao Yai National Park)
1.อุบลรัตน์ ทิวงษา 2.ดรรชนี เอมพันธุ์ 3.ดำรง ศรีพระราม
2553
29

Tree Species Growth Changes Over 16 Years in the Long- term Dynamic Plot of Sakaerat Deciduous Dipterocarp Forest, Northeastern Thailand
1.Pongsak Sahunalu
2553
29

Size Distribution and Morphological Damage to 17-Year-Old Hopea odorata Roxb. Planted in Fast-Growing Tree Stands in Northeast Thailand
1.Atsushi Sakai 2.Thiti Visaratana 3.Tosporn Vacharangkura
2553
29
การสลายตัวของซากใบพืชในสวนป่าไม้ต่างถิ่น ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
(Leaf Litter Decomposition in Exotic Tree Plantations at the Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province)
1.ภุชนาฎ แสงอ่อน 2.รุ่งเรือง พูลศิริ
2553
29
การกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังและสวนป่ายูคาลิปตัส ณ สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
(Carbon Storage of Dry Dipterocarp Forest and Eucalypt Plantation at Mancha Khiri Plantation, Khon Kaen Province)
1.วสันต์ จันทร์แดง 2.ลดาวัลย์ พวงจิตร 3.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
2553
29
การตลาดของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ในประเทศไทย (Marketing of Wood Cement Particleboard in Thailand)

1.พรพิมล อมรโชติ 2.สันติ สุขสะอาด 3.ทรงกลด จารุสมบัติ
2553
29
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(Job Satisfaction of Staff Working in Kaengkrachan National Park)
ฐาปนนท์ ฟักอังกูร 2.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี