Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 20

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
27
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางบกอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
(Sustainabble Architectural Desing and Devlopment Guidelines for Intensive Use Zone in National Park: A Case Stduy in Kaengkachan National Park Phetchaburi Province)
1.นิษฐา ภูษาชีวะ
2551
27
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
(People Participation Development and Management of Phu Phaman National Park)
แพรวพรรณ พิมพุฒ วิพักตร์ จินตนา โสวัตรี ณ ถลาง
2551
27
การหาสมการเส้นอัตลักษณ์ของน้ำในดินเพื่อประมาณการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
(Determination of Soil Water Vharacteristic Curve Equation for Estimating Soil Moisture Change at Mae - Sa watershed, Chiang Mai Province)
1.ปนิฏฐา สะอาด
2551
27
ผลของไฟต่อพืชพรรณในป่าเต็งรังในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็ง จังหวัดอุทัยธานี
(Effect of Fire on Vegetatuin in the Dry Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province)
1.สันต์ เกตุปราณีต 2.วรพรรณ หิมพานต์
2551
27
การเติบโตของกล้าไม้กฤษณาภายใต้ความเข้มข้นแสงที่ต่างกัน
(Growth of Aquilaria Crassna Pierre Seedling Under Different Ling Intensities)
1.ชนะ ผิวเหลือง 2.กรกฎ สายแวว
2551
27

Monitoring of the Leopard Population at Khao Nang Rum In Huai Kha Khaeng Wildlife sanctuary
1.Saksit Simcharoen 2.Somphot Duangchantrasiri
2551
27

Community Participation Level Model for Community forest Management in Klongtagrao Watershed Aera, Chachoengsao Province
1.Kittipot Permpul 2.sittichai Tantanasarit
2551
27

Investigation on Social Capital Charecteristics for Community - Based Watershed and Environmental Management: A Case Study of Romphothong Community Thatakieb District Chachoengsao Province
1.Wicha Niyom 2.Unruan Leknoi 3.Sirichet Sungkhaman 4.Opas Punya
2551
27

Effect of Burning Fire on Fuel Bed Properties in the Dry Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province
1.San Kaitpraneet 2.Woraphun Himmapan
2551
27

Ecology of Ficus Racemosa Linn and F. Hispida Linn.F. with Their Interspecific Relationships with Fig wasp in Namtok Samlan National Park, Saraburi Province
1.Prapas Vanapradist
2551
27
ชีววิทยาดอกของไม้กฤษณา
(Floral Biolody of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte)
1.Wattanachai Tasen 2.Suwan Tangmitcharoen 3.Phuangphan Yongrattana 4.Vitoon Luangviriyasaeng 5.Prawatsart Chanthep 6.Suchada Saengtubtim
2551
27

Effcet of Sweet Flag Extracts (Acorus calamus L.) on Toxicity and the Levels of Esterase and Glutathione - S - transferasa on the Brown Dog Tick (Rhipicephalus sanguineus(Latreille))
1.Chanatda Leenuwongphun 2.Suraphon Visetson 3.Manthana Milne
2551
27

The Habitat Use and Feeding Activity of Tadarida plicata in Thailand
1.Kessarin Utthammachai 2.Vijak Chimchome 3.Sara Bumrungsri 4.Iain Mackie 5.Jon Russ
2551
27

Decision Support System for Eucalypt Plantation Investment in Chachoengsao Province
1.Piyawat Diloksumpun
2551
27
ผลกระทบจากการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
(Impacts of the Infrastructure Construction on Land Use Change in Bang Khanun Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi Province)
1.อานนทภัทร เทียนสุวรรณ 2.อภิชาต ภัทรธรรม
2551
27
พฤติกรรตอบสนองของนักท่อเที่ยวที่มีต่อป้ายเตือนในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
(Visitors Response Behaviors To Warning Signs in Phu Kradueng National Park, Loei Province)
1.นิภาพร ไพศาล 2.ดรรชนี เอมพันธุ์
2551
27
การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
(Analysis of Recreational Uses in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary)
1.วนิดา จินะโกฏิ 2.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 3.สันต์ เกตุปราณีต
2551
27
การวิเคราะห์รูปแบบนันทนาการและประสบการณ์นันทนาการของผู้มาเยือนแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(Analysis of Recreation Patterns and Recreation Experiences of Visitors to Natured - based Recreation Areas in Mae Hong Son Province)
1.กาญจนา จันทบุผา 2.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 3.สันต์ เกตุปราณีต
2551
27
การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ของสื่อประเภทหน่งสือพิมพ์
(Analysis of Presentation of News Relating to Protected Areas on Newspaper Media)
1.ปุญชรัสมิ์ ทรงธรรมวัฒน์ 2.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 3.สันต์ เกตุปราณีต
2551
27
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
(Application of Geographic Information System to Assess Risk Area of Encroachment at PhuPhu Man National Park, Khon Kaen Province)
1.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ 2.วันชัย อรุณประภารัตน์ 3.นิรันดร มรกตเขียว 4.สิริกร กาญจนสุนทร
2551