Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 20

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
26
การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง : หน่อไม้ปรับกรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท

มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด สิริพร สธนเสาวภาคย์ รัศมี ศุภศรี และ งามจิต โล่วิทูร

26
การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง : หน่อไม้ดองเต้าเจี้ยว

มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด สิริพร สธนเสาวภาคย์ และ รัศมี ศุภศรี

26
ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการป่าชุมชน ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

จารุวรรณ ศรีภักดี และ อภิชาต ภัทรธรรม

26
Satisfaction of Tourists Towards Mae Fa Luang Garden

Krit Kantawan,Santi Suksard and Wuthipol Hoamuangkaew

26
An Assessment of Urban Canopy Cover over Chiang Mai Municipality

Preecha Ongprasert

26
Family Variation in Early Growth Characteristics of Thai Neem (Azadirachta indica var.siamensis Valeton) Planted in lad Krating Plantation, Chachoengsao

Wathinee Krisanapant and Suree Bhumibhamon

26
Smoke Composition of Burning Fire in Dry Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province

Woraphun Himmapan and San Kaitpraneet

26
ความหลากหลายของไผ่บนพื้นที่สูง

สราวุธ สังข์แก้ว อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ กิตติศักดิ์ จินดาวงศ์ และ บุญวงศ์ ไทยอุตสาห์

26
ความหากชนิดของเห็ดในสวนป่าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

บารมี สกลรัตน์ อุทัยวรรณ แสงวนิช และ บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์

26
การใช้วิธีเอกเรย์ประเมินคุณภาพเมล็ดไผ่หวานอ่างขาง

จุติเทพ โพธิปักษ์ บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ กิตติศักดิ์ จินดาวงศ์

26
ระบบการจมชั่วคราวสำหรับการขยายพันธุ์ไผ่หวานอ่างขางเพื่อการผลิตต้นกล้าในเชิงพานิชย์

ยุพา มงคลสุข มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์ และ พนิดา วงศ์แหวน

26
ลักษณะทางนิเวศสรีรวิทยาของกล้าไผ่ต่างชนิด

ลดาวัลย์ พวงจิตร ชลิตา ศรีลัดดา บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ สุธีรา พักตร์วิไล

26
วิธีการป้องกันและกำจัดด้วงงวงเจาะหน่อไผ่

วัฒนชัย ตาเสน รุจธนา แข่นจันทร์หลวง สมาน ณ ลำปาง และ นิภาพร สุวรรณ์

26
การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง: หน่อไม้ดองเค็ม

มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด สิริพร สธนเสาวภาคย์ รัศมี ศุภศรี และ งามจิต โล่วิทูร

26
สมบัติของลำไผ่บางชนิดซึ่งปลูกที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

นิคม แหลมสัก และ อัจฉริยะ โชติขันธ์

26
การผลิตและสมบัติของน้ำส้มไม้และถ่านไม้ไผ่และไม้ตัดขยายระยะที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยใช้เตาเผาถ่านไทย-อิวาเตะ

นิคม แหลมสัก และ อัจฉริยะ โชติขันธ์

26
สมบัติของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไผ่หกและไผ่หวานอ่างขางต่างชั้นอายุ

ปิยะวดี บัวจงกล และ นิคม แหลมสัก

26
การใช้ประโยชน์ใบ กาบ เปลือกหน่อไม้ และกิ่งไผ่หวานอ่างขางและไผ่หยก

วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ วุฒินันท์ คงทัด วารุณี ธนะแพสย์ ชัยพร สามพุ่มพวง และ สาริมา สุนทรารชุน

26
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรไม้ไผ่และการปลูกไม้ไผ่ของครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง

ปิติ กันตังกุล

26
ความผันแปรในความยาวเส้นใยของลำไม้ไผ่หยกอายุ 3 ปี

วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ และ นิคม แหลมสัก