Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 13

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
24
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการจัดการป่าชุมชนดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ชุติสรา ปะกิระตัง สันติ สุขสอาด และ อภิชาต ภัทรธรรม

24
ความหลากชนิดของมด บริเวณห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังวหวัดกาญจนบุรี

ชมัยพร บัวมาส และ เดชา วิวัฒน์วิทยา

24
การพิสูจน์ลูกผสมระหว่างยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสและยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

สุธีร์ ดวงใจ และสมคิด สิริพัฒนดิลก

24
การศึกษาขนาดประชากรของต้นมะพร้าวลิงในป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วิชาญ เอียดทอง

24
การตั้งตัวของกล้าไม้ถาวรในสวนป่ายูคาลิปตัสและพื้นที่เปิดโล่ง

วีระศักดิ์ เนียมรัตน์ และดอกรัก มารอด

24
Optimal Rotation of Teak Plantation : A Case Study at Thong Pha Pha Phum Plantation

Anchalee Sangprapy Wuthipol Hoamuangkaew and Santi Suksard

24
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดที่ตั้งของหน่วยงานพิทักษ์อุทยานแห่งชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันชัย อรุณประภารัตน์ และละม่อม วรพุทธ

24
การศึกษาความหนาแน่นถนนป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ณัฐกิตติ์ พวงจิตร ชาญชัย ยาวุฒิ และดำรงค์ ศรีพระราม

24
Multi-Objective Mathematical Programming Models as Decisision Support System for Park Roads Management

Nathakitt Puabhchit Chanchai Yarwudhi and Patsi Prasomsin

24
Difference of Energy Balance in Paddy Field, Sukhothai Province

Somnimitr Pukngam and Samakkee Boonyawat

24
การวิเคราะห์ลูกผสมยูคาลิปตัสโดยใช้ลักษระภายนอกและการเจริญเติบโต

สมคิด สิริพัฒนดิลก และ สุธีร์ ดวงใจ

24
การมีส่วนร่วมของชาวปกากญอในโครงการพืชสมุนไพรตามพระราชดำริฯ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สุจิตรา ชำนวญศรีเพ็ชร์ สันติ สุขสอาด และ อภิชาต ภัทรธรรม

24
ผลของอายุไม้และการปฏิบัติเบื้องต้นต่อชิ้นไม้สับต่อสมบัติของเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้ตีนเป็ด

บัวผัน พวงศิลป์ ประเทือง พุฒซ้อน และ สาวิตรี พิสิทธิ์พิเชษฐ์