Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 17

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
23
การสืบพันธุ์และการติดผลของสักโดยแมลงผสมเกสรที่สำคัญในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์

สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ และ วัฒนชัย ตาเสน

23
การประเมินค่าทางนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าโดยวิธีต้นทุนการเดินทางระดับเขต

จรัญ คุ้มพันธุ์, สันติ สุขสอาด, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว และ ชัลวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

23
การเปรียบเทียบความหลากชนิดของมดในสังคมพืชบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

รุ้งนภา พูลจำปา และเดชา วิวัฒนวิทยา

23
ความหลากชนิดของพรรณไม้สกุลไทรที่บริโภคเป็นอาหารในประเทศไทย

วิชาญ เอียดทอง

23
การตลาดของหีบศพในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัลภา ยุติวงษ์,สันติ สุขสอาด,ทรงกลด จารุสมบัติ, ชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์ และ วุฒิพล หัวเมืองแก้ว

23
การวิเคราะห์สังคมพืชเพื่อออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเส้นทางการศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อรอนงค์ เฉียบแหลม, นภวรรณ ฐานะกาญจน์, เสรี เวชชบุษกร และ สุวิทย์ แสงทองพราว

23
ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมไฟป่าพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ธรรมรงค์ ฐิตะเจริญ,ธานี วิริยะรัตนพร, สันต์ เกตุปราณีต และ อภิชาติ ภัทรธรรม

23
เปรียบเทียบเทคนิคการประมาณหาดัชนีพื้นที่ผิวใบในสวนป่าตีนเป็ด

ลดาวัลย์ พวงจิตร, อรุณี ภู่สุดแสวง และ มณฑล จำเริญพฤกษ์

23
DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) FOR SUSTAINABLE WATERSHED MANAGEMENT IN DONG NAI WATERSHED-VIETNAM:APPLYING GIS AND DSS TECHIQUES FOR RELOCATING LAND USE MAP

Nguyen Kim Loi, Nipon Tangtham, Vanchai viranant

23
GROWTH CHARACTERISTICS OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHN.H.CLONES

Teera veenin,Somkid Siripatanadilok, Tadashi Nobuchi

23
การผลิตและการตลาดของสะตอในจังหวัดตรัง

ศิพัฒน์ ธารประสิทธิ์, สันติ สุขสอาด, ประคอง อินทรจันทร์, ชัชวาล สุทธิศรีศิลป์, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว

23
การเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของไม้กันเกรา อายุ 4 ปี

ทวีสุข สิทธิกร, พรศักดิ์ มีแก้ว

23
การผลิตเยื่อคราฟท์จากไม้กัญชง

เพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, เบ็ญจวรรณ คฤหพัฒนา

23
EFFECT OF TREE AGE ON WOOD PROPERTIES OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS IN THAILAND

Sawitree Pisuttipiched

23
เมล็ด และการเจริญเติบโตของกล้าไม้สักจากป่าธรรมชาติและสวนผลิตเมล็ดพันธ์

สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, วัฒนชัย ตาเสน

23
การมีส่นร่วมของราษฎรในการควบคุมไฟป่ารอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

ปริญญา คุ้มสระพรม, อภิชาต ภัทรธรรม

23
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษื ทรัพยากรป่าไม้ ซ บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ธวัชชัย สุขลอย