Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 8

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
22
การรุกล้ำของพันธ์ไม้ถาวรเข้าสู่สวนป่า

ดอกรัก มารอด, สราวุธ สังข์แก้ว และ วีระศักดิ์ เนียมรัตน์

22
การวิเคราะห์ระบบการตลาดของอุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางในประเทศไทย

สันติ สุขสอาด, ณรงค์ชัย ชลภาพ, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว และทรงกลด จารุสมบัติ

22
Optimal Rotation of Eucaluptus camaldulensis Plantations in Thailand Based on Financial Return and Risk

Chaiwat Kongsom and Ian A. Munn

22
การประมาณหาอุณหภูมิพื้นผิวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล

กาญจน์เขจร ชูชีพ

22
ผลของไฟต่อหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักและความหลากชนิดของมดในสวนป่าไม้สักอายุน้อย

กอบศักดิ์ วันธงไชย และ โรเบิร์ต คันนิงแฮม

22
นิเทศวิทยาของนกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster Pennant, 1976) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

มงคล คำสุข

22
มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางอ้มด้านการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าดิบชื้น

ประภาพรรณ กำภู และ เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี

22
ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ตีนเป็ด

มณฑล จำเริญพฤกษ์ และ สมภัทร คลังทรัพย์