Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 14

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
18
การสำรวจและการติดตามตรวจสอบแมลงศัตรูไม้ต่างถิ่น บริเวณดอยอ่างข่าง จังหวัดเชียงใหม่

เดชา วิวัฒน์วิทยา

18
การเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเห็นราไมคอร์ไรซ่าและเห็ดราที่ทำให้ไม้ผุในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคตะวันตกของประเทศไทย

อนิวรรต เฉลิมพงษ์

18
การประยุกต์ใช้ขวดพลาสติกใช้แล้วเพื่อวัดน้ำฝน

วันชัย วิรานันท์

18
Observed and Hypothetical Effect Over Time of The Terraced Forest Planation on Soil and Water Losses at Doi Angkhang Highland Project, Chiang Mai

นิพนธ์ ตั้งธรรม

18
Production and Marketing of Plywood in Thailand

สันติ สุขสอาด, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, อภิชาต ภัทรธรรม และปัสสี ประสมสินธ์

18
ความหลากหลายของไม้ยืนต้นในป่าเต็งรังที่สะแกราช จ.นครราชสีมา III. ความผันแปรของความหลากชนิดของไม้ยืนต้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ

18
การนำกล่อง U.H.T. กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของแผ่นประกอบ

ทรงกลด จารุสมบัติ และ วรธรรม อุ่นจิตติชัย

18
การควบคุมเชื้อราย้อมสีในไม้ยางพาราด้วยเชื้อ Trichoderma sp.

ธีระ วีณิน, อรุณี วีณิน และ พรรณี เด่นรุ่งเรือง

18
การพัฒนาการของดอกและผลของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส

สุธีร์ ดวงใจ และ สมคิด สิริพัฒนดิลก

18
การวิเคราะห์ทางการเงินของสวนป่าไม้สักรอบหมุนเวียน 25 ปี ซ กรณีสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน

กรภัทร์ ดำรงค์ไทย, สันต์ เกตุปราณีต และ สันติ สุขสอาด

18
ผลของความหนาแน่นของการปลูกป่าต่อการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้สะเดาอายุ 12 ปี

ฉัตรชัย กาญจนะคช และ พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ

18
การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ

พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และ ธงไชย ศรีนพคุณ

18
ความหลากชนิดและชีพลักษณ์ของพรรณไม้พื้นล่างที่มีท่อลำเลียงตามแนวลำหวยแม่มอนที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 475 ถึง 575 เมตร ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

มนู ปนากูล, สตีเฟ่น แอลเลียต, เจมส์ เอฟ แม็กซ์เวลล์ และ วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

18
การศึกษาด้านนิเวศวิทยาของพรรณไม้ยืนต้นตระกูลถั่วในป่าเต็งรัง IV. การขึ้นร่วมกันและความผันแปรร่วมกันของพรรณไม้ต่างชนิดในถิ่นฐานเดียวกัน

พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ