Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 11

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
16
การศึกษาด้านนิเวศวิทยาของพรรณไม้ยืนต้นตระกูลถั่วในป่าเต็งรัง II. รูปแบบการขึ้นกระจายของชนิดพรรณไม้ไนถิ่นฐาน

พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ

16
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และค่าปัจจัยความปลอดภัยในการกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในลุ่มน้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สราวุธ นาแรมงาม และ นิพนธ์ ตั้งธรรม

16
การศึกษาด้านนิเวศวิทยาของพรรณไม้ยืนต้นตระกูลถั่วในป่าเต็งรัง III. รูปแบบการขึ้นกระจายของชนิดพรรณไม้ และความสัมพันธ์ของการขึ้นกระจายในถิ่นฐานเดียวกัน

พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ

16
Optimum economic rotation for Eucalyptus camaldulensis Plantations in Thailand

Anssi Niskanen

16
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ก่อนและหลังยกเลิกการทำไม้ : กรณีศึกษาบริเวณป่าภาคตะวันออก

วันชัย อรุณประภารัตน์ และ โตชิอะคิ ทาซากะ

16
การทดสอบสายพันธุ์และถิ่นกำเนิดของกล้าไม้ประดู่ในเรือนเพาะชำ

ชนะ ผิวเหลือง

16
การศึกษาการเติบโตและอัตราการรอดตายของต้นแสมที่ใช้เป็นไม้เบิกนำบนหาดเลนงอกใหม่ของอ่าวปัตตานี

พิชิต แก้วศรีวงศ์, นพรัตน์ บำรุงรักษ์ และ สนิท อักษรแก้ว

16
ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในสถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

อุทิศ กุฏอินทร์ และ มงคล คำสุข

16
การศึกษาคุณสมบัติเส้นใยของไม้ปอสา

วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์

16
ความแน่น การหดตัว และจุดหมาดของไม้ป่าพรุ

สุธี วิสุทธิเทพกุล, วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ และ ศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล

16
การพัฒนาของดอกไม้ตะเคียนทอง

สุดารัตน์ วิสุทธิเทพกุล และ พิศาล วสุวานิช