Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 17

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
15
ไม้แปรรูปและการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กจากสะเดาเทียมอายุ 6 ปี

สุธี วิสุทธิเทพกุล, วรกิจ สุนทรบุระ และ ศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล

15
Chemical constituents and physical properties of Bambusa heterostachya

Abd. M.Latif, O.Arshad, K. Jamaludin and Mohd. S. Hamami

15
ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชนิดและขนาดของพื้นที่ของพืชพรรณไม้ป่าเต็งรัง

พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ

15
ผลผลิตของซากพืช และปริมาณธาตุอาหารในซากพืชของป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

สราวุธ บุณยะเวชชีวิน และ ธนิตย์ หนูยิ้ม

15
การสูญเสียดินและน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่างกัน

มงคล วรรณประเสริฐ และ อุทัย ทองมี

15
ความผันแปรของความชื้นในดินภายใต้สวนสักและสวนซ้อ ที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

นิพนธ์ ตั้งธรรม และ ทรงธรรม สุขสว่าง

15
การผลิตถ่านอัดก้อนจากกิ่งไม้ต่างถิ่นสี่ชนิด

ปรีชา เกียรติกระจาย

15
Rehabilitation of mangrove ecosystem in Thailand

Vipak Jintana

15
Three-dimensional distribution of light intensity in the dry dipterocarp forest at Sakaerat,northeastern Thailand

Pricha Dhanmanonda

15
เศรษฐกิจและการตลาดของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดขอนแก่น

สันติ สุขสอาด

15
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหน่อปริมาณและลักษณะการไหลของน้ำท่าในลุ่มน้ำป่าสัก

นิพนธ์ ตั้งธรรม และ สุวรรณา ยุวนานนท์

15
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมแสงของรากอากาศไม้ป่าชายเลน

วิพักตร์ จินตนา, Takeshi Hirano และ Toshio Ichikawa

15
ลักษณะโครงสร้างใบและอัตราการสังเคาระห์แสงของกล้าไม้ประดับยืนต้นบางชนิด

ลดาวัลย์ พวงจิตร และ ธเนศ เสียงสุวรรณ์

15
ความหลากหลายของแมลงในดินบริเวณป่าดิบเขาดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

เดชา วิวัฒน์วิทยา

15
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้โตเร็ว 2 ชนิดในแปลงเกษตรป่าไม้

มงคล วรรณประเสริฐ

15
ความสัมพัน์ระหว่างอายุ และเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกของต้นไม้ในป่าดิบแล้งที่สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน

15
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาปัจจัยทางชีวกายภาพที่มีผลต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในลุ่มน้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช

นิพนธ์ ตั้งธรรม และ สราวุธ นาแรมงาม