Logo

ค้นหาวารสาร

จำนวนผลลัพธ์ 15

vol.
no.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ปี
12
แผยแม่บททางวนเกษตรรของโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาป่าไม้ในประเทศไทย

ชุบ เข็มนาค และ มณฑล จำเริญพฤกษ์

12
การจัดการแบบดั้งเดิมของราษฎรต่อต้นไม้ที่เหลืออยู่ในพื้นที่นาท้องที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

บัวเรศ ประไชโย

12
การสูญเสียดินและน้ำจากแปลงที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน

มงคล วรรณประเสริฐ และ อุทัย ทองมี

12
ผลผลิตของพืชและการเปลี่ยนแปลงของดินในระบบวนเกษตร กรณีการศึกษาบนดินภายหลังการทำเหมืองแร่ดีบุก

ปรีชา ธรรมานนท์ และ พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ

12
เกษตรกรรายย่อยและรูปแบบวนเกษตรการศึกษาเฉพาะกรณี

ผการัตน์ รัฐเขตน์

12
การเจริญเติบโตและผลผลิตสำหรับการใช้สอยของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ที่ปลูในระบบวนเกษตรบนที่ดินเสื่อมโทรม

พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ปรีชา ธรรมนนท์, บัวเรศ ประไชโย และ คณิต ม่วงนิล

12
แนวความคิดของการใช้วนเกษตรในสวนยางพารา ที่ระยอง

พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล

12
วนเกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60

ประวิทย์ ทับทิมอ่อน

12
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านนิเวศน์เกี่ยวกับความยั่งยืนของสวนชาในป่าดิบเขาในภาคเหนือของประเทศไทย

พรชัย ปรีชาปัญญา

12
Agroforestry in Thailand Perspective of Forest Industry Organization (FIO)

Montee Phothitai

12
อิทธิพลของใบไม้ร่วงจากต้นไม้ต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอสรัส การดูดใช้ธาตุอาหารพืชและผลผลิตข้าวที่ปลูกบนชุดร้อเอ็ด

แสวง รวยสูงเนิน, พรรณทิพา วิเชียรสรรค์ และ ทิพย์สุดา ชูประเสริฐ

12
ปัญหาและโอกาสการใช้ระบบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูที่ลุ่มน้ำในภาคเหนือ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่เลาะ จังหวัดเชียงใหม่

พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ สุพร อำมฤคโชค

12
ผลผลิตของมันสำปะหลังและถั่วลิสงในระบบวนเกษตร

สัญญา ศรลัมพ์ และ อุทัย ทองมี

12
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนต้นไม้ และเงื่อนไขของเกษตรกรในการผสมผสานต้นไม้ในระบบการทำฟาร์มกรณีศึกษา อำเภอกระนวน ขอนแก่น

ปัทมา วิตยากร, อนันต์ พลธานี, วิไลวัจส์ กฤษณะภูมิ และ นิตยา ขันติโสภณ

12
การปลูกไผ่ตงและไผ่น้อยโดยระบบวนเกษตร

ธิติ วิสารัตน์, สมบูรณ์ บุญยืน, พิทยา เพชรมาก และ บุญชุบ บุญทวี