เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวนศาสตร์ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2525 ภายใต้การดำเนินงานของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านวนศาสตร์ เช่น นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ วนวัฒน์ การจัดการลุ่มน้ำ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัญฐานวิทยาและกายภาพวิทยาของพืชพรรณและสัตว์ป่า เป็นต้น ทั้งจากนักวิจัยไทยทั่วประเทศ และต่างประเทศ

ประเภทบทความ

1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article)
เป็นการเสนอผลงานวิจัยแบบสมบูรณ์ที่ผู้เขียนได้ดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง
2. short communications
เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจหรือการค้นพบสิ่งใหม่แต่มีเนื้อหาสมบูรณ์น้อยกว่า และ
3. บทความ (review article)
เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอสาระซึ่งผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลจากการตรวจเอกสาร ท ั้งนี้เรื่องที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ และ short communications จะได้รับพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ก่อนเรื่องที่เป็นบทความ

 

การรับบทความ

รับบทความทางวิชาการทางด้านวนศาสตร์ เช่น นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ วนวัฒน์ การจัดการลุ่มน้ำ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัญฐานวิทยาและกายภาพวิทยาของพืชพรรณและสัตว์ป่า เป็นต้น

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (peer review) ทุกบทความจะได้รับการกลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ เพื่อพิจารณาถึงความสำคัญของบทความ ความเหมาะสมต่อวารสารวนศาสตร์ รวมถึงคุณภาพเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่นำเสนอ บทความที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกปฎิเสธ (reject) โดยไม่จำเป็นต้องส่งพิจารณาตรวจทาน ส่วนบทความที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (referee) ในแต่ละสาขาทำการพิจารณากลั่นกรอง (peer review) โดยชื่อของผู้ประพันธ์และผู้ทรงคุณวุฒิจะถูกปิดเป็นความลับ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการทบทวนจากกองบรรณาธิการ และส่งต่อไปยังผู้ประพันธ์เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงบทความตามคำแนะนำดังกล่าวและส่งผลงานที่ปรับแก้ไขแล้วมายังกองบรรณาธิการเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายสำหรับการยอบรับ (accept) หรือ (reject) บทความ ปกติการพิจารณาทบทวนบทความใช้เวลาประมาณ 3 เดือน นับจากวันที่ส่งบทความ หากเกินกว่ากำหนดนี้ผู้ประพันธ์สามารถสอบถามมายังกองบรรณาธิการเพื่อทราบความเหตุผลได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าไม้ เทคโนโลยี ผลผลิตด้านการวิจัยไปสู่สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจที่ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงที่เกิดจากผลงานวิจัย

2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมและกระตุ้น ให้เกิดการวิจัย ค้นคว้า อย่างต่อเนื่องฯ

กำหนดเผยแพร่

วารสารวนศาสตร์ มีกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม การส่งต้นฉบับ ติดต่อที่สำนักกองบรรณาธิการ ศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ ตู้ ปณ. 1018 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903วารสารวนศาสตร์


เจ้าของ

  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

   รศ.ดร.ดอกรัก มารอด

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ
  นักวิชาการอิสระ
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
  นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร.อุทิศ กุฎอินทร์
  นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต
  นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุนทร คำยอง
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
  มูลนิธิโครงการหลวง
ผศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Prof.Dr.Olavi Luukkanen
  University of Helsinki, Finland
Prof.Dr.Hiroshi Takeda
  Kyoto University, Japan
Assoc.Prof.Dr.Roger Kjelgren
  Utah State University, USA
Dr.Andy Warner
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผู้จัดการ

   น.ส.ทัศนี กลิ่นหวล

ผู้ช่วยผู้จัดการ

  น.ส.จินตลา กลิ่นหวล

สมาชิกวารสารวนศาสตร์

วารสารวนศาสตร์ เป็นเอกสารทางวิชาการของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดออกปีละ 3 ครั้ง ในเดือนเมษายน, สิงหาคม และเดือนธันวาคม ค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ 200 บาท (รวมค่าส่งภายในประเทศ)

อัตราค่าสมาชิก "วารสารวนศาสตร์"

อัตราค่าสมาชิกวารสารราย 2 ปี จำนวนเงิน 400 บาท (6 ฉบับ)
อัตราค่าสมาชิกวารสารราย 3 ปี จำนวนเงิน 600 บาท (9 ฉบับ)
อัตราค่าสมาชิกวารสารราย 5 ปี จำนวนเงิน 1,000 บาท (15 ฉบับ)

การส่งเงินค่าสมัครสมาชิก

1. เงินสด
(กรณีสมัครด้วยตัวเอง)
2. โอนเงินธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี : ศูนย์วิจัยป่าไม้ (FRC) คณะวนศาสตร์ มก. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 069-2-50360-0 (พร้อมแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครสมาชิกมาที่ งานวารสาร โทรสาร 02-579-1977 หรือ 02-942-8899
3. สั่งจ่ายธนาณัติ
หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารวนศาสตร์ ตู้ ปณ. 1018 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903

ใบสมัครสมาชิก