Untitled Page
Untitled Document
การประชุมและสัมมนาป่าไม้
รายการประชุม-สัมมนาโดยศูนยฺวิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
วันที่
เรื่องสัมมนา
 
2018-05-01
วนกรไทยในยุค 4.0 ..
2018-03-26
การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ..
2018-02-02
การบริหารจัดการน้ำกับการปรับตัวของเกษตรกร 4.0 ..
2018-01-25
ประชาวิจารณ์ การปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้... ..
2017-11-04
การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ..
2017-10-12
ป่าชุมชน... ขนาดพื้นที่เท่าไหร่ดีจึงเหมาะสม ..
2017-07-06
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (ปิดรับสมัคร) ..
2017-03-30
การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ..
2017-03-01
การจัดการลุ่มน้ำ: การบูรณาการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมภาคใต้ 2559 ..
2017-02-01
ถอดรหัสแผนฯ 12 สู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในยุค 4.0 ..
2016-07-28
ประชารัฐ ป่าเศรษฐกิจ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ ..
2016-07-25
เปิดประตูบูรณาการงานรุกขกรไทย ..
2016-06-08
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ฟื้นฟูป่า....วิชาการว่าไง? ..
2016-02-03
เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ ..
2016-01-14
เกาะติดร่างแก้ไข พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ..
2015-11-19
ชี้เป้า วิกฤตการป่าไม้ไทย ต้องแก้..... ด่วน ..
2015-08-27
เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน...วิเคราะห์เจาะลึกผลดีผลเสีย ..
2015-06-09
แตก ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับ... พิศวง.. ..
2015-05-22
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การป่าไม้ดิจิทัล (Digital Forest) ..
2015-03-31
แผนการบริหารจัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ..
2015-03-26
จะหยุดยั้งปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างไร ในปี 59 ..
2015-01-27
วาระสุดท้าย ลมหายใจป่าเศรษฐกิจ ..
2014-11-21
เวทีเสวนาโครงการปรับปรุงกฎหมาย ยุติอาชญากรรมสัตว์ป่า ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ..
2014-11-13
เจาะประเด็น...รายมาตรา (ร่าง) พรบ.สวนป่า (ฉบับแก้ไข) .....? ..
2014-11-12
สถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาช้างป่า ..
2014-10-29
เสวนาป่าไม้เรื่อง ไม้ยางพารา โอกาสในอดีต...วิกฤตในปัจจุบัน ..
2014-10-29
พรบ.สวนป่า (ฉบับแก้ไข)....พัฒนาหรือขัดขวางกิจการสวนป่าไทย ..
2014-10-28
การอภิปรายทางวิชาการ การประยุกต์ใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ของยูคาลิปตัสในเขตร้อนชื้น ..
2014-10-24
การระดมความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การค้างาช้าง พ.ศ.....และร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่...) พ.ศ...... ..
2014-10-24
ร่าง พ.ร.บ. ค้างาช้าง พ.ศ. ....... และ ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่.....) พ.ศ. ... ..
2014-08-27
สัมมนา ทิศทางของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกของประเทศไทย ..
2014-08-08
ร่างยุทธศาสตร์การปฏิรูปการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ..เพื่อปรับปรุงและเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ..
2014-08-06
หลังบ่ายคลายเคลียด "เรื่องเล่าจากสำนักพิมพ์" ..
2014-07-24
อนาคตไทยกับวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิง Wood Pellet ..
2014-07-15
การปฏิรูปการป่าไม้ไทย ..
2014-07-03
แนวทางการบริหารงานป่าไม้ยุคใหม่ ..
2014-04-21
การเสวนาวนวัฒนวิทยา เรื่อง ไม้พะยูง...พยุงชาติ ..
2012-06-05
ไม้ยางนา: ดำริพระราชาสู่การพัฒนาประเทศไทย ..
2012-04-19
สัมมนาวิชาการเรื่อง " การรับรองมาตรฐาน FSC... การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน " ..
2011-06-21
แนวนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากพรรคการเมืองสู่ภาคประชาชน ..
2011-04-25
น้ำท่วม ดินถล่ม แก้ไขได้จริงหรือ? ..
2011-01-21
เสวนาเรื่อง ปัญหาป่าไม้ที่รอการแก้ไข ครั้งที่ 2 ..
2010-11-25
เสวนาเรื่อง ปัญหาป่าไม้ที่รอการแก้ไข ..
2010-07-02
The International Training Course on Climate Change in The Context of Intergrated Natural Resources Management ..
2010-03-05
สัมมนาเรื่อง ทิศทางการป่าไม้ไทยในสองทศวรรษหน้า ..
2010-02-05
การประชุมสัมมนาเรื่อง การวิจัยบูรณาการแก้ปัญหาความยากจน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว ..
0000-00-00
การระบาด หนอนกินใบยูคาลิปตัส ..
0000-00-00
ฺBusiness Corner พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกับนักพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ "การจัดสัปดาห์ Research and Innovation Week" ..
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-561-4761 โทรสาร. 02-579-1977
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์: