Untitled Page
Untitled Document

Downloads เอกสารของศูนย์วิจัยป่าไม้
เอกสารสำหรับงานวิจัยเเละผู้ขอรับทุน ขออภัยบางไฟล์ไม่มีในรูปแบบของ word
  รายการ
Word Document
Pdf
1
ส่งข้อเสนอโครงการ (วน.ว01)
2
ส่งฉบับสมบูรณ์-แบบฟอร์ม (วน.ว03)
3
แนวทางปฏิบัติ-กลไกการส่งข้อเสนอโครงการ
4
แบบรายงานความก้าวหน้า (วน-ว02)
5
ใบสมัครผู้ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ต่างประเทศ
6
ใบสมัครขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการ
13
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสาร Journal of Tropical Forestry Research
7
ใบสมัคร-สนับสนุนตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เเละวารสารวนศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ
8
แบบเสนอโครงการวิจัยทางด้านวนศาสตร์ (Forestry research Project)
9
ประกาศ-หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และวารสารฉบับภาษาอังกฤษ
10
ประกาศ-หลักเกณฑ์การสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตในการเสนอผลงานระดับนานาชาติ
11
ประกาศคณะวน.-หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยคณะวนศาสตร์
12
ประกาศคณะวน.-หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการทำวิจัยระดับหลังป.เอก Post Doc.
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-561-4761 โทรสาร. 02-579-1977
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์: