Untitled Page
pause
8 / 8
 ข่าวประชาสัมพันธ์ :
อ่านทั้งหมด
 
 
การเสวนาโต๊ะกลม การปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้...
   
เป็นเวทีสนับสนุนเพื่อเปิดรับฟังความเห็น และนำความเห็นไปเสนอในวันประชาพิจารณ์ใหญ่ของกรมป่าไม้

วันที่ 25 มกราคม 2561
เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้อง FORTROP  วนศาสตร์ มก.
ประธานในการเสวนา ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว

โดย :
 
 
หลักสูตรพื้นฐาน การรับรองการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามเเนวทางมาตรฐานสากล
   
โดย :
 
 
แจ้งทบทวนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
   ตามที่ สำนักบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้กำกับดูแลการให้บริการวิชาการและได้เคย
แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญของระเบียบในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559 มาโดยตลอด แต่ยังพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ ทางสำนักงานฯ จึงขอแจ้งทบทวนแนวทางการปฏิบัติและดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ โดยสรุป ดังแนบ
โดย : นางสาวดวงใจ สร้อยสุวรรณ
 
     
Untitled Document
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-561-4761 โทรสาร. 02-579-1977
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์: