Untitled Page
 ข่าวประชาสัมพันธ์ :
อ่านทั้งหมด
 
 
ขยายเวลารับผลงาน
การประกวด “การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารงานวิจัย” 

   
- ขยายเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ศูนย์วิจัยป่าไม้ ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561

โดย :
 
 
โครงการประกวด การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก
   

ใบสมัคร >>>>  word   pdf
โดย :
 
 
แจ้งทบทวนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
   ตามที่ สำนักบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้กำกับดูแลการให้บริการวิชาการและได้เคย
แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญของระเบียบในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559 มาโดยตลอด แต่ยังพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ ทางสำนักงานฯ จึงขอแจ้งทบทวนแนวทางการปฏิบัติและดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ โดยสรุป ดังแนบ
โดย : นางสาวดวงใจ สร้อยสุวรรณ
 
     
Untitled Document
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-561-4761 โทรสาร. 02-579-1977
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์: